Znaleziono 703 Wyniki dla: kurie

 • kai eipen proV auton gedewn en emoi kurie en tini swsw ton israhl idou h ciliaV mou tapeinotera en manassh kai egw eimi mikroV en tw oikw tou patroV mou (Juízes 6, 15)

 • kai eiden gedewn oti aggeloV kuriou estin kai eipen gedewn a a kurie kurie oti eidon ton aggelon kuriou proswpon proV proswpon (Juízes 6, 22)

 • kai eipan oi uioi israhl proV kurion hmartomen poihson su hmin kata panta osa an areskh enwpion sou plhn kurie exelou hmaV en th hmera tauth (Juízes 10, 15)

 • kai edehqh manwe tou kuriou kai eipen en emoi kurie anqrwpoV tou qeou on apesteilaV proV hmaV elqetw dh proV hmaV kai fwtisatw hmaV ti poihswmen tw paidariw tw tiktomenw (Juízes 13, 8)

 • kai ebohsen samywn proV kurion kai eipen kurie kurie mnhsqhti mou kai eniscuson me dh plhn eti to apax touto kai ekdikhsw ekdikhsin mian anti twn duo ofqalmwn mou ek twn allofulwn (Juízes 16, 28)

 • kai eipan ina ti kurie o qeoV israhl egenhqh auth en tw israhl tou episkephnai shmeron en tw israhl fulhn mian (Juízes 21, 3)

 • h de eipen euroimi carin en ofqalmoiV sou kurie oti parekalesaV me kai oti elalhsaV epi kardian thV doulhV sou kai idou egw esomai wV mia twn paidiskwn sou (Rute 2, 13)

 • kai eipen auth elkana o anhr authV anna kai eipen autw idou egw kurie kai eipen auth ti estin soi oti klaieiV kai ina ti ouk esqieiV kai ina ti tuptei se h kardia sou ouk agaqoV egw soi uper deka tekna (I Samuel 1, 8)

 • kai huxato euchn kuriw legousa adwnai kurie elwai sabawq ean epiblepwn epibleyhV epi thn tapeinwsin thV doulhV sou kai mnhsqhV mou kai dwV th doulh sou sperma andrwn kai dwsw auton enwpion sou doton ewV hmeraV qanatou autou kai oinon kai mequsma ou pietai kai sidhroV ouk anabhsetai epi thn kefalhn autou (I Samuel 1, 11)

 • kai apekriqh anna kai eipen ouci kurie gunh h sklhra hmera egw eimi kai oinon kai mequsma ou pepwka kai ekcew thn yuchn mou enwpion kuriou (I Samuel 1, 15)

 • kai eipen en emoi kurie zh h yuch sou egw h gunh h katastasa enwpion sou en tw proseuxasqai proV kurion (I Samuel 1, 26)

 • kai eipen anastrefe kaqeude teknon kai estai ean kalesh se kai ereiV lalei kurie oti akouei o douloV sou kai eporeuqh samouhl kai ekoimhqh en tw topw autou (I Samuel 3, 9)


“Reze pelos infiéis, pelos fervorosos, pelo Papa e por todas as necessidades espirituais e temporais da Santa Igreja, nossa terna mãe. E faça uma oração especial por todos os que trabalham para a salvação das almas e para a glória do nosso Pai celeste.” São Padre Pio de Pietrelcina