Znaleziono 703 Wyniki dla: kurie

 • kurie kurie su hrxw deixai tw sw qeraponti thn iscun sou kai thn dunamin sou kai thn ceira thn krataian kai ton braciona ton uyhlon tiV gar estin qeoV en tw ouranw h epi thV ghV ostiV poihsei kaqa su epoihsaV kai kata thn iscun sou (Deuteronômio 3, 24)

 • kai euxamhn proV ton qeon kai eipa kurie kurie basileu twn qewn mh exoleqreushV ton laon sou kai thn merida sou hn elutrwsw en th iscui sou th megalh ouV exhgageV ek ghV aiguptou en th iscui sou th megalh kai en th ceiri sou th krataia kai en tw bracioni sou tw uyhlw (Deuteronômio 9, 26)

 • ilewV genou tw law sou israhl ouV elutrwsw kurie ek ghV aiguptou ina mh genhtai aima anaition en tw law sou israhl kai exilasqhsetai autoiV to aima (Deuteronômio 21, 8)

 • kai nun idou enhnoca thn aparchn twn genhmatwn thV ghV hV edwkaV moi kurie ghn reousan gala kai meli kai afhseiV auta apenanti kuriou tou qeou sou kai proskunhseiV ekei enanti kuriou tou qeou sou (Deuteronômio 26, 10)

 • kai auth iouda eisakouson kurie fwnhV iouda kai eiV ton laon autou eiselqoisan ai ceireV autou diakrinousin autw kai bohqoV ek twn ecqrwn autou esh (Deuteronômio 33, 7)

 • euloghson kurie thn iscun autou kai ta erga twn ceirwn autou dexai kataxon osfun ecqrwn epanesthkotwn autw kai oi misounteV auton mh anasthtwsan (Deuteronômio 33, 11)

 • kai eipen ihsouV deomai kurie ina ti diebibasen o paiV sou ton laon touton ton iordanhn paradounai auton tw amorraiw apolesai hmaV kai ei katemeinamen kai katwkisqhmen para ton iordanhn (Josué 7, 7)

 • kai exhlqen iahl eiV apanthsin sisara kai eipen proV auton ekneuson kurie mou ekneuson proV me mh fobou kai exeneusen proV authn eiV thn skhnhn kai sunekaluyen auton en th derrei authV (Juízes 4, 18)

 • kurie en th exodw sou ek shir en tw apairein se ex agrou edwm gh eseisqh kai o ouranoV exestaqh kai ai nefelai estaxan udwr (Juízes 5, 4)

 • pote emegalunqh h iscuV autou kurie tapeinwson moi touV iscuroterouV mou (Juízes 5, 13)

 • outwV apolointo panteV oi ecqroi sou kurie kai oi agapwnteV auton kaqwV h anatolh tou hliou en dunasteiaiV autou kai hsucasen h gh tessarakonta eth (Juízes 5, 31)

 • kai eipen proV auton gedewn en emoi kurie kai ei estin kurioV meq' hmwn ina ti euren hmaV panta ta kaka tauta kai pou estin panta ta qaumasia autou osa dihghsanto hmin oi patereV hmwn legonteV ouci ex aiguptou anhgagen hmaV kurioV kai nun apwsato hmaV kai paredwken hmaV en ceiri madiam (Juízes 6, 13)


“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina