Znaleziono 384 Wyniki dla: aiguptou

 • egw de kurioV o qeoV sou anhgagon se ek ghV aiguptou eti katoikiw se en skhnaiV kaqwV hmera eorthV (Oséias 12, 10)

 • kai en profhth anhgagen kurioV ton israhl ex aiguptou kai en profhth diefulacqh (Oséias 12, 14)

 • egw de kurioV o qeoV sou sterewn ouranon kai ktizwn ghn ou ai ceireV ektisan pasan thn stratian tou ouranou kai ou paredeixa soi auta tou poreuesqai opisw autwn kai egw anhgagon se ek ghV aiguptou kai qeon plhn emou ou gnwsh kai swzwn ouk estin parex emou (Oséias 13, 4)

 • kai egw anhgagon umaV ek ghV aiguptou kai perihgagon umaV en th erhmw tessarakonta eth tou kataklhronomhsai thn ghn twn amorraiwn (Amós 2, 10)

 • akousate ton logon touton on elalhsen kurioV ef' umaV oikoV israhl kai kata pashV fulhV hV anhgagon ek ghV aiguptou legwn (Amós 3, 1)

 • apaggeilate cwraiV en assurioiV kai epi taV cwraV thV aiguptou kai eipate sunacqhte epi to oroV samareiaV kai idete qaumasta polla en mesw authV kai thn katadunasteian thn en auth (Amós 3, 9)

 • exapesteila eiV umaV qanaton en odw aiguptou kai apekteina en romfaia touV neaniskouV umwn meta aicmalwsiaV ippwn sou kai anhgagon en puri taV parembolaV umwn en th orgh mou kai oud' wV epestreyate proV me legei kurioV (Amós 4, 10)

 • kai epi toutoiV ou taracqhsetai h gh kai penqhsei paV o katoikwn en auth kai anabhsetai wV potamoV sunteleia kai katabhsetai wV potamoV aiguptou (Amós 8, 8)

 • kai kurioV kurioV o qeoV o pantokratwr o efaptomenoV thV ghV kai saleuwn authn kai penqhsousin panteV oi katoikounteV authn kai anabhsetai wV potamoV sunteleia authV kai katabhsetai wV potamoV aiguptou (Amós 9, 5)

 • ouc wV uioi aiqiopwn umeiV este emoi uioi israhl legei kurioV ou ton israhl anhgagon ek ghV aiguptou kai touV allofulouV ek kappadokiaV kai touV surouV ek boqrou (Amós 9, 7)

 • dioti anhgagon se ek ghV aiguptou kai ex oikou douleiaV elutrwsamhn se kai exapesteila pro proswpou sou ton mwushn kai aarwn kai mariam (Miquéias 6, 4)

 • kai kata taV hmeraV exodiaV sou ex aiguptou oyesqe qaumasta (Miquéias 7, 15)


“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina