aaaaa

1. epi touV allofulouV

2. tade legei kurioV idou udata anabainei apo borra kai estai eiV ceimarroun katakluzonta kai kataklusei ghn kai to plhrwma authV polin kai touV katoikountaV en auth kai kekraxontai oi anqrwpoi kai alalaxousin apanteV oi katoikounteV thn ghn

3. apo fwnhV ormhV autou apo twn oplwn twn podwn autou kai apo seismou twn armatwn autou hcou trocwn autou ouk epestreyan patereV ef' uiouV autwn apo eklusewV ceirwn autwn

4. en th hmera th ercomenh tou apolesai pantaV touV allofulouV kai afaniw thn turon kai thn sidwna kai pantaV touV kataloipouV thV bohqeiaV autwn oti exoleqreusei kurioV touV kataloipouV twn nhswn

5. hkei falakrwma epi gazan aperrifh askalwn kai oi kataloipoi enakim ewV tinoV koyeiV

6. h macaira tou kuriou ewV tinoV ouc hsucaseiV apokatasthqi eiV ton koleon sou anapausai kai eparqhti

7. pwV hsucasei kai kurioV eneteilato auth epi thn askalwna kai epi taV paraqalassiouV epi taV kataloipouV epegerqhnai
“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina