1. kai palin eishlqen eiV kapernaoum di hmerwn kai hkousqh oti eiV oikon estin

2. kai euqewV sunhcqhsan polloi wste mhketi cwrein mhde ta proV thn quran kai elalei autoiV ton logon

3. kai ercontai proV auton paralutikon feronteV airomenon upo tessarwn

4. kai mh dunamenoi proseggisai autw dia ton oclon apestegasan thn steghn opou hn kai exoruxanteV calwsin ton krabbaton ef w o paralutikoV katekeito

5. idwn de o ihsouV thn pistin autwn legei tw paralutikw teknon afewntai soi ai amartiai sou

6. hsan de tineV twn grammatewn ekei kaqhmenoi kai dialogizomenoi en taiV kardiaiV autwn

7. ti outoV outwV lalei blasfhmiaV tiV dunatai afienai amartiaV ei mh eiV o qeoV

8. kai euqewV epignouV o ihsouV tw pneumati autou oti outwV dialogizontai en eautoiV eipen autoiV ti tauta dialogizesqe en taiV kardiaiV umwn

9. ti estin eukopwteron eipein tw paralutikw afewntai soi ai amartiai h eipein egeirai kai aron sou ton krabbaton kai peripatei

10. ina de eidhte oti exousian ecei o uioV tou anqrwpou afienai epi thV ghV amartiaV legei tw paralutikw

11. soi legw egeirai kai aron ton krabbaton sou kai upage eiV ton oikon sou

12. kai hgerqh euqewV kai araV ton krabbaton exhlqen enantion pantwn wste existasqai pantaV kai doxazein ton qeon legontaV oti oudepote outwV eidomen

13. kai exhlqen palin para thn qalassan kai paV o ocloV hrceto proV auton kai edidasken autouV

14. kai paragwn eiden leuin ton tou alfaiou kaqhmenon epi to telwnion kai legei autw akolouqei moi kai anastaV hkolouqhsen autw

15. kai egeneto en tw katakeisqai auton en th oikia autou kai polloi telwnai kai amartwloi sunanekeinto tw ihsou kai toiV maqhtaiV autou hsan gar polloi kai hkolouqhsan autw

16. kai oi grammateiV kai oi farisaioi idonteV auton esqionta meta twn telwnwn kai amartwlwn elegon toiV maqhtaiV autou ti oti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei kai pinei

17. kai akousaV o ihsouV legei autoiV ou creian ecousin oi iscuonteV iatrou all oi kakwV econteV ouk hlqon kalesai dikaiouV alla amartwlouV eiV metanoian

18. kai hsan oi maqhtai iwannou kai oi twn farisaiwn nhsteuonteV kai ercontai kai legousin autw diati oi maqhtai iwannou kai oi twn farisaiwn nhsteuousin oi de soi maqhtai ou nhsteuousin

19. kai eipen autoiV o ihsouV mh dunantai oi uioi tou numfwnoV en w o numfioV met autwn estin nhsteuein oson cronon meq eautwn ecousin ton numfion ou dunantai nhsteuein

20. eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfioV kai tote nhsteusousin en ekeinaiV taiV hmeraiV

21. kai oudeiV epiblhma rakouV agnafou epirraptei epi imatiw palaiw ei de mh airei to plhrwma autou to kainon tou palaiou kai ceiron scisma ginetai

22. kai oudeiV ballei oinon neon eiV askouV palaiouV ei de mh rhssei o oinoV o neoV touV askouV kai o oinoV ekceitai kai oi askoi apolountai alla oinon neon eiV askouV kainouV blhteon

23. kai egeneto paraporeuesqai auton en toiV sabbasin dia twn sporimwn kai hrxanto oi maqhtai autou odon poiein tillonteV touV stacuaV

24. kai oi farisaioi elegon autw ide ti poiousin en toiV sabbasin o ouk exestin

25. kai autoV elegen autoiV oudepote anegnwte ti epoihsen dabid ote creian escen kai epeinasen autoV kai oi met autou

26. pwV eishlqen eiV ton oikon tou qeou epi abiaqar tou arcierewV kai touV artouV thV proqesewV efagen ouV ouk exestin fagein ei mh toiV iereusin kai edwken kai toiV sun autw ousin

27. kai elegen autoiV to sabbaton dia ton anqrwpon egeneto ouc o anqrwpoV dia to sabbaton

28. wste kurioV estin o uioV tou anqrwpou kai tou sabbatou

“Lembre-se de que os santos foram sempre criticados pelas pessoas deste mundo, e puseram sob seus pés o mundo e as suas máximas .” São Padre Pio de Pietrelcina