1. kai ekporeuomenou autou ek tou ierou legei autw eiV twn maqhtwn autou didaskale ide potapoi liqoi kai potapai oikodomai

2. kai o ihsouV apokriqeiV eipen autw blepeiV tautaV taV megalaV oikodomaV ou mh afeqh liqoV epi liqw oV ou mh kataluqh

3. kai kaqhmenou autou eiV to oroV twn elaiwn katenanti tou ierou ephrwtwn auton kat idian petroV kai iakwboV kai iwannhV kai andreaV

4. eipe hmin pote tauta estai kai ti to shmeion otan mellh panta tauta sunteleisqai

5. o de ihsouV apokriqeiV autoiV hrxato legein blepete mh tiV umaV planhsh

6. polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legonteV oti egw eimi kai pollouV planhsousin

7. otan de akoushte polemouV kai akoaV polemwn mh qroeisqe dei gar genesqai all oupw to teloV

8. egerqhsetai gar eqnoV epi eqnoV kai basileia epi basileian kai esontai seismoi kata topouV kai esontai limoi kai taracai arcai wdinwn tauta

9. blepete de umeiV eautouV paradwsousin gar umaV eiV sunedria kai eiV sunagwgaV darhsesqe kai epi hgemonwn kai basilewn staqhsesqe eneken emou eiV marturion autoiV

10. kai eiV panta ta eqnh dei prwton khrucqhnai to euaggelion

11. otan de agagwsin umaV paradidonteV mh promerimnate ti lalhshte mhde meletate all o ean doqh umin en ekeinh th wra touto laleite ou gar este umeiV oi lalounteV alla to pneuma to agion

12. paradwsei de adelfoV adelfon eiV qanaton kai pathr teknon kai epanasthsontai tekna epi goneiV kai qanatwsousin autouV

13. kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou o de upomeinaV eiV teloV outoV swqhsetai

14. otan de idhte to bdelugma thV erhmwsewV to rhqen upo danihl tou profhtou estoV opou ou dei o anaginwskwn noeitw tote oi en th ioudaia feugetwsan eiV ta orh

15. o de epi tou dwmatoV mh katabatw eiV thn oikian mhde eiselqetw arai ti ek thV oikiaV autou

16. kai o eiV ton agron wn mh epistreyatw eiV ta opisw arai to imation autou

17. ouai de taiV en gastri ecousaiV kai taiV qhlazousaiV en ekeinaiV taiV hmeraiV

18. proseucesqe de ina mh genhtai h fugh umwn ceimwnoV

19. esontai gar ai hmerai ekeinai qliyiV oia ou gegonen toiauth ap archV ktisewV hV ektisen o qeoV ewV tou nun kai ou mh genhtai

20. kai ei mh kurioV ekolobwsen taV hmeraV ouk an eswqh pasa sarx alla dia touV eklektouV ouV exelexato ekolobwsen taV hmeraV

21. kai tote ean tiV umin eiph idou wde o cristoV h idou ekei mh pisteushte

22. egerqhsontai gar yeudocristoi kai yeudoprofhtai kai dwsousin shmeia kai terata proV to apoplanan ei dunaton kai touV eklektouV

23. umeiV de blepete idou proeirhka umin panta

24. all en ekeinaiV taiV hmeraiV meta thn qliyin ekeinhn o hlioV skotisqhsetai kai h selhnh ou dwsei to feggoV authV

25. kai oi astereV tou ouranou esontai ekpiptonteV kai ai dunameiV ai en toiV ouranoiV saleuqhsontai

26. kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou ercomenon en nefelaiV meta dunamewV pollhV kai doxhV

27. kai tote apostelei touV aggelouV autou kai episunaxei touV eklektouV autou ek twn tessarwn anemwn ap akrou ghV ewV akrou ouranou

28. apo de thV sukhV maqete thn parabolhn otan authV hdh o kladoV apaloV genhtai kai ekfuh ta fulla ginwskete oti egguV to qeroV estin

29. outwV kai umeiV otan tauta idhte ginomena ginwskete oti egguV estin epi quraiV

30. amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth mecriV ou panta tauta genhtai

31. o ouranoV kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin

32. peri de thV hmeraV ekeinhV kai thV wraV oudeiV oiden oude oi aggeloi oi en ouranw oude o uioV ei mh o pathr

33. blepete agrupneite kai proseucesqe ouk oidate gar pote o kairoV estin

34. wV anqrwpoV apodhmoV afeiV thn oikian autou kai douV toiV douloiV autou thn exousian kai ekastw to ergon autou kai tw qurwrw eneteilato ina grhgorh

35. grhgoreite oun ouk oidate gar pote o kurioV thV oikiaV ercetai oye h mesonuktiou h alektorofwniaV h prwi

36. mh elqwn exaifnhV eurh umaV kaqeudontaV

37. a de umin legw pasin legw grhgoreite

“Que Nossa Senhora aumente a graça em você e a faça digna do Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina