1. Kad je izlazio iz Hrama, rekne mu jedan od njegovih uèenika: "Uèitelju, gledaj! Kakva li kamenja, kakvih li zdanja!"

2. Isus mu odvrati: "Vidiš li ta velièanstvena zdanja? Ne, neæe se ostaviti ni kamen na kamenu nerazvaljen."

3. Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio suèelice Hramu, upitaju ga nasamo Petar, Jakov, Ivan i Andrija:

4. "Reci nam kada æe to biti i na koji se znak sve to ima svršiti?"

5. Tada im Isus poèe govoriti: "Pazite da vas tko ne zavede.

6. Mnogi æe doæi u moje ime i govoriti: Ja sam! I mnoge æe zavesti.

7. Kada pak èujete za ratove i za glasove o ratovima, ne uznemirujte se. Treba da se to dogodi, ali to još nije svršetak."

8. "Narod æe ustati protiv naroda, kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit æe potresa po raznim mjestima, bit æe gladi. To je poèetak trudova."

9. "Vi pak pazite sami na sebe. Predavat æe vas vijeæima i tuæi vas u sinagogama, pred upraviteljima i kraljevima stajat æete zbog mene, njima za svjedoèanstvo.

10. A treba da se najprije svim narodima propovijeda evanðelje."

11. "Kad vas budu vodili na izruèenje, ne brinite se unaprijed što æete govoriti, nego govorite što vam bude dano u onaj èas. Ta niste vi koji govorite, nego Duh Sveti.

12. Predavat æe na smrt brat brata i otac sina. Djeca æe ustajati na roditelje i ubijati ih.

13. Svi æe vas zamrziti zbog imena moga. Ali tko ustraje do svršetka, bit æe spašen."

14. "I kad vidite da grozota pustoši stoluje gdje joj nije mjesto - tko èita, neka razumije - koji se tada zateknu u Judeji, neka bježe u gore!

15. Tko bude na krovu, neka ne silazi i ne ulazi u kuæu da iz nje što uzme.

16. I tko bude u polju, neka se ne okreæe natrag da uzme ogrtaè!"

17. "Jao trudnicama i dojiljama u one dane!

18. A molite da to ne bude zimi

19. jer æe onih dana biti tjeskoba kakve ne bi od poèetka stvorenja, koje stvori Bog, sve do sada, a neæe je ni biti.

20. I kad Gospodin ne bi skratio dane one, nitko se ne bi spasio. No poradi izabranih, koje on sebi izabra, skratio je on te dane."

21. Ako vam tada tko rekne: 'Evo Krista ovdje! Eno ondje!' - ne vjerujte.

22. Ustat æe doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit æe znamenja i èudesa da, bude li moguæe, zavedu izabrane.

23. Vi dakle budite na oprezu! Evo, prorekao sam vam sve!"

24. Nego, u one dane, nakon one nevolje, sunce æe pomrèati i mjesec neæe više svijetljeti

25. a zvijezde æe s neba padati i sile æe se nebeske poljuljati.

26. Tada æe ugledati Sina Èovjeèjega gdje dolazi na oblacima s velikom moæi i slavom.

27. I razaslat æe anðele i sabrati svoje izabranike s èetiri vjetra, s kraja zemlje do na kraj neba."

28. A od smokve se nauèite prispodobi! Kad joj grana veæ omekša i lišæe potjera, znate: ljeto je blizu.

29. Tako i vi kad vidite da se to zbiva, znajte: blizu je, na vratima!

30. Zaista, kažem vam, ne, neæe uminuti naraštaj ovaj dok se sve to ne zbude.

31. Nebo æe i zemlja uminuti, ali rijeèi moje ne, neæe uminuti."

32. "A o onom danu i èasu nitko ne zna, pa ni anðeli na nebu, ni Sin, nego samo Otac."

33. "Pazite! Bdijte jer ne znate kada je èas.

34. Kao kad ono èovjek neki polazeæi na put ostavi svoju kuæu, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije.

35. Bdijte, dakle, jer ne znate kad æe se domaæin vratiti - da li uveèer ili o ponoæi, da li za prvih pijetlova ili ujutro -

36. da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada doðe."

37. "Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!"

“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina