1. kai anhggelh olofernh arcistrathgw dunamewV assour dioti oi uioi israhl pareskeuasanto eiV polemon kai taV diodouV thV oreinhV sunekleisan kai eteicisan pasan korufhn orouV uyhlou kai eqhkan en toiV pedioiV skandala

2. kai wrgisqh qumw sfodra kai ekalesen pantaV touV arcontaV mwab kai touV strathgouV ammwn kai pantaV satrapaV thV paraliaV

3. kai eipen autoiV anaggeilate dh moi uioi canaan tiV o laoV outoV o kaqhmenoV en th oreinh kai tineV aV katoikousin poleiV kai to plhqoV thV dunamewV autwn kai en tini to kratoV autwn kai h iscuV autwn kai tiV anesthken ep' autwn basileuV hgoumenoV stratiaV autwn

4. kai dia ti katenwtisanto tou mh elqein eiV apanthsin moi para pantaV touV katoikountaV en dusmaiV

5. kai eipen proV auton aciwr o hgoumenoV pantwn uiwn ammwn akousatw dh logon o kurioV mou ek stomatoV tou doulou sou kai anaggelw soi thn alhqeian peri tou laou toutou oV katoikei thn oreinhn tauthn plhsion sou oikountoV kai ouk exeleusetai yeudoV ek tou stomatoV tou doulou sou

6. o laoV outoV eisin apogonoi caldaiwn

7. kai parwkhsan to proteron en th mesopotamia oti ouk eboulhqhsan akolouqhsai toiV qeoiV twn paterwn autwn oi egenonto en gh caldaiwn

8. kai exebhsan ex odou twn gonewn autwn kai prosekunhsan tw qew tou ouranou qew w epegnwsan kai exebalon autouV apo proswpou twn qewn autwn kai efugon eiV mesopotamian kai parwkhsan ekei hmeraV pollaV

9. kai eipen o qeoV autwn exelqein ek thV paroikiaV autwn kai poreuqhnai eiV ghn canaan kai katwkhsan ekei kai eplhqunqhsan crusiw kai arguriw kai en kthnesin polloiV sfodra

10. kai katebhsan eiV aigupton ekaluyen gar to proswpon thV ghV canaan limoV kai parwkhsan ekei mecriV ou dietrafhsan kai egenonto ekei eiV plhqoV polu kai ouk hn ariqmoV tou genouV autwn

11. kai epanesth autoiV o basileuV aiguptou kai katesofisato autouV en ponw kai plinqw etapeinwsan autouV kai eqento autouV eiV doulouV

12. kai anebohsan proV ton qeon autwn kai epataxen pasan thn ghn aiguptou plhgaiV en aiV ouk hn iasiV kai exebalon autouV oi aiguptioi apo proswpou autwn

13. kai katexhranen o qeoV thn eruqran qalassan emprosqen autwn

14. kai hgagen autouV eiV odon tou sina kai kadhV barnh kai exebalon pantaV touV katoikountaV en th erhmw

15. kai wkhsan en gh amorraiwn kai pantaV touV esebwnitaV exwleqreusan en th iscui autwn kai diabanteV ton iordanhn eklhronomhsan pasan thn oreinhn

16. kai exebalon ek proswpou autwn ton cananaion kai ton ferezaion kai ton iebousaion kai ton sucem kai pantaV touV gergesaiouV kai katwkhsan en auth hmeraV pollaV

17. kai ewV ouc hmarton enwpion tou qeou autwn hn met' autwn ta agaqa oti qeoV miswn adikian met' autwn estin

18. ote de apesthsan apo thV odou hV dieqeto autoiV exwleqreuqhsan en polloiV polemoiV epi polu sfodra kai hcmalwteuqhsan eiV ghn ouk idian kai o naoV tou qeou autwn egenhqh eiV edafoV kai ai poleiV autwn ekrathqhsan upo twn upenantiwn

19. kai nun epistreyanteV epi ton qeon autwn anebhsan ek thV diasporaV ou diesparhsan ekei kai katescon thn ierousalhm ou to agiasma autwn kai katwkisqhsan en th oreinh oti hn erhmoV

20. kai nun despota kurie ei men estin agnohma en tw law toutw kai amartanousin eiV ton qeon autwn kai episkeyomeqa oti estin en autoiV skandalon touto kai anabhsomeqa kai ekpolemhsomen autouV

21. ei d' ouk estin anomia en tw eqnei autwn parelqetw dh o kurioV mou mhpote uperaspish o kurioV autwn kai o qeoV autwn uper autwn kai esomeqa eiV oneidismon enantion pashV thV ghV

22. kai egeneto wV epausato aciwr lalwn touV logouV toutouV kai egoggusen paV o laoV o kuklwn thn skhnhn kai periestwV kai eipan oi megistaneV olofernou kai panteV oi katoikounteV thn paralian kai thn mwab sugkoyai auton

23. ou gar fobhqhsomeqa apo uiwn israhl idou gar laoV en w ouk estin dunamiV oude kratoV eiV parataxin iscuran

24. dio dh anabhsomeqa kai esontai eiV katabrwsin pashV thV stratiaV sou despota olofernh

“Nossa Senhora recebeu pela inefável bondade de Jesus a força de suportar até o fim as provações do seu amor. Que você também possa encontrar a força de perseverar com o Senhor até o Calvário!” São Padre Pio de Pietrelcina