1. kai hggisan ai hmerai dauid apoqanein auton kai eneteilato tw salwmwn uiw autou legwn

2. egw eimi poreuomai en odw pashV thV ghV kai iscuseiV kai esh eiV andra

3. kai fulaxeiV thn fulakhn kuriou tou qeou sou tou poreuesqai en taiV odoiV autou fulassein taV entolaV autou kai ta dikaiwmata kai ta krimata ta gegrammena en nomw mwusewV ina sunihV a poihseiV kata panta osa an enteilwmai soi

4. ina sthsh kurioV ton logon autou on elalhsen legwn ean fulaxwsin oi uioi sou thn odon autwn poreuesqai enwpion emou en alhqeia en olh kardia autwn kai en olh yuch autwn legwn ouk exoleqreuqhsetai soi anhr epanwqen qronou israhl

5. kai ge su egnwV osa epoihsen moi iwab uioV sarouiaV osa epoihsen toiV dusin arcousin twn dunamewn israhl tw abennhr uiw nhr kai tw amessai uiw ieqer kai apekteinen autouV kai etaxen ta aimata polemou en eirhnh kai edwken aima aqwon en th zwnh autou th en th osfui autou kai en tw upodhmati autou tw en tw podi autou

6. kai poihseiV kata thn sofian sou kai ou kataxeiV thn polian autou en eirhnh eiV adou

7. kai toiV uioiV berzelli tou galaaditou poihseiV eleoV kai esontai en toiV esqiousin thn trapezan sou oti outwV hggisan moi en tw me apodidraskein apo proswpou abessalwm tou adelfou sou

8. kai idou meta sou semei uioV ghra uioV tou iemeni ek baourim kai autoV kathrasato me kataran odunhran th hmera h eporeuomhn eiV parembolaV kai autoV katebh eiV apanthn mou eiV ton iordanhn kai wmosa autw en kuriw legwn ei qanatwsw se en romfaia

9. kai ou mh aqwwshV auton oti anhr sofoV ei su kai gnwsh a poihseiV autw kai kataxeiV thn polian autou en aimati eiV adou

10. kai ekoimhqh dauid meta twn paterwn autou kai etafh en polei dauid

11. kai ai hmerai aV ebasileusen dauid epi ton israhl tessarakonta eth en cebrwn ebasileusen eth epta kai en ierousalhm triakonta tria eth

12. kai salwmwn ekaqisen epi tou qronou dauid tou patroV autou uioV etwn dwdeka kai htoimasqh h basileia autou sfodra

13. kai eishlqen adwniaV uioV aggiq proV bhrsabee mhtera salwmwn kai prosekunhsen auth h de eipen eirhnh h eisodoV sou kai eipen eirhnh

14. logoV moi proV se kai eipen autw lalhson

15. kai eipen auth su oidaV oti emoi hn h basileia kai ep' eme eqeto paV israhl to proswpon autou eiV basilea kai estrafh h basileia kai egenhqh tw adelfw mou oti para kuriou egeneto autw

16. kai nun aithsin mian egw aitoumai para sou mh apostreyhV to proswpon sou kai eipen autw bhrsabee lalei

17. kai eipen auth eipon dh proV salwmwn ton basilea oti ouk apostreyei to proswpon autou apo sou kai dwsei moi thn abisak thn swmanitin eiV gunaika

18. kai eipen bhrsabee kalwV egw lalhsw peri sou tw basilei

19. kai eishlqen bhrsabee proV ton basilea salwmwn lalhsai autw peri adwniou kai exanesth o basileuV eiV apanthn auth kai katefilhsen authn kai ekaqisen epi tou qronou autou kai eteqh qronoV th mhtri tou basilewV kai ekaqisen ek dexiwn autou

20. kai eipen autw aithsin mian mikran egw aitoumai para sou mh apostreyhV to proswpon sou kai eipen auth o basileuV aithsai mhter emh oti ouk apostreyw se

21. kai eipen doqhtw de abisak h swmanitiV tw adwnia tw adelfw sou eiV gunaika

22. kai apekriqh salwmwn o basileuV kai eipen th mhtri autou kai ina ti su hthsai thn abisak tw adwnia kai aithsai autw thn basileian oti outoV adelfoV mou o megaV uper eme kai autw abiaqar o iereuV kai autw iwab o uioV sarouiaV o arcistrathgoV etairoV

23. kai wmosen o basileuV salwmwn kata tou kuriou legwn tade poihsai moi o qeoV kai tade prosqeih oti kata thV yuchV autou elalhsen adwniaV ton logon touton

24. kai nun zh kurioV oV htoimasen me kai eqeto me epi ton qronon dauid tou patroV mou kai autoV epoihsen moi oikon kaqwV elalhsen kurioV oti shmeron qanatwqhsetai adwniaV

25. kai exapesteilen salwmwn o basileuV en ceiri banaiou uiou iwdae kai aneilen auton kai apeqanen adwniaV en th hmera ekeinh

26. kai tw abiaqar tw ierei eipen o basileuV apotrece su eiV anaqwq eiV agron sou oti anhr qanatou ei su en th hmera tauth kai ou qanatwsw se oti hraV thn kibwton thV diaqhkhV kuriou enwpion tou patroV mou kai oti ekakouchqhV en apasin oiV ekakouchqh o pathr mou

27. kai exebalen salwmwn ton abiaqar tou mh einai ierea tou kuriou plhrwqhnai to rhma kuriou o elalhsen epi ton oikon hli en shlwm

28. kai h akoh hlqen ewV iwab tou uiou sarouiaV oti iwab hn keklikwV opisw adwniou kai opisw salwmwn ouk eklinen kai efugen iwab eiV to skhnwma tou kuriou kai katescen twn keratwn tou qusiasthriou

29. kai aphggelh tw salwmwn legonteV oti efugen iwab eiV thn skhnhn tou kuriou kai idou katecei twn keratwn tou qusiasthriou kai apesteilen salwmwn proV iwab legwn ti gegonen soi oti pefeugaV eiV to qusiasthrion kai eipen iwab oti efobhqhn apo proswpou sou kai efugon proV kurion kai apesteilen salwmwn o basileuV ton banaiou uion iwdae legwn poreuou kai anele auton kai qayon auton

30. kai hlqen banaiou uioV iwdae proV iwab eiV thn skhnhn tou kuriou kai eipen autw tade legei o basileuV exelqe kai eipen iwab ouk ekporeuomai oti wde apoqanoumai kai apestreyen banaiaV uioV iwdae kai eipen tw basilei legwn tade lelalhken iwab kai tade apokekritai moi

31. kai eipen autw o basileuV poreuou kai poihson autw kaqwV eirhken kai anele auton kai qayeiV auton kai exareiV shmeron to aima o dwrean execeen iwab ap' emou kai apo tou oikou tou patroV mou

32. kai apestreyen kurioV to aima thV adikiaV autou eiV kefalhn autou wV aphnthsen toiV dusin anqrwpoiV toiV dikaioiV kai agaqoiV uper auton kai apekteinen autouV en romfaia kai o pathr mou dauid ouk egnw to aima autwn ton abennhr uion nhr arcistrathgon israhl kai ton amessa uion ieqer arcistrathgon iouda

33. kai epestrafh ta aimata autwn eiV kefalhn autou kai eiV kefalhn tou spermatoV autou eiV ton aiwna kai tw dauid kai tw spermati autou kai tw oikw autou kai tw qronw autou genoito eirhnh ewV aiwnoV para kuriou

34. kai aphnthsen banaiou uioV iwdae tw iwab kai eqanatwsen auton kai eqayen auton en tw oikw autou en th erhmw

35. kai edwken o basileuV ton banaiou uion iwdae ant' autou epi thn strathgian kai h basileia katwrqouto en ierousalhm kai ton sadwk ton ierea edwken o basileuV eiV ierea prwton anti abiaqar [35a] kai edwken kurioV fronhsin tw salwmwn kai sofian pollhn sfodra kai platoV kardiaV wV h ammoV h para thn qalassan [35b] kai eplhqunqh h fronhsiV salwmwn sfodra uper thn fronhsin pantwn arcaiwn uiwn kai uper pantaV fronimouV aiguptou [35c] kai elaben thn qugatera faraw kai eishgagen authn eiV thn polin dauid ewV suntelesai auton ton oikon autou kai ton oikon kuriou en prwtoiV kai to teicoV ierousalhm kukloqen en epta etesin epoihsen kai sunetelesen [35d] kai hn tw salwmwn ebdomhkonta ciliadeV aironteV arsin kai ogdohkonta ciliadeV latomwn en tw orei [35e] kai epoihsen salwmwn thn qalassan kai ta uposthrigmata kai touV louthraV touV megalouV kai touV stulouV kai thn krhnhn thV aulhV kai thn qalassan thn calkhn [35f] kai wkodomhsen thn akran kai taV epalxeiV authV kai diekoyen thn polin dauid outwV qugathr faraw anebainen ek thV polewV dauid eiV ton oikon authV on wkodomhsen auth tote wkodomhsen thn akran [35g] kai salwmwn aneferen treiV en tw eniautw olokautwseiV kai eirhnikaV epi to qusiasthrion o wkodomhsen tw kuriw kai equmia enwpion kuriou kai sunetelesen ton oikon [35h] kai outoi oi arconteV oi kaqestamenoi epi ta erga tou salwmwn treiV ciliadeV kai exakosioi epistatai tou laou twn poiountwn ta erga [35i] kai wkodomhsen thn assour kai thn magdw kai thn gazer kai thn baiqwrwn thn epanw kai ta baalaq [35k] plhn meta to oikodomhsai auton ton oikon tou kuriou kai to teicoV ierousalhm kuklw meta tauta wkodomhsen taV poleiV tautaV [35l] kai en tw eti dauid zhn eneteilato tw salwmwn legwn idou meta sou semei uioV ghra uioV spermatoV tou iemini ek cebrwn [35m] outoV kathrasato me kataran odunhran en h hmera eporeuomhn eiV parembolaV [35n] kai autoV katebainen eiV apanthn moi epi ton iordanhn kai wmosa autw kata tou kuriou legwn ei qanatwqhsetai en romfaia [35o] kai nun mh aqwwshV auton oti anhr fronimoV su kai gnwsh a poihseiV autw kai kataxeiV thn polian autou en aimati eiV adou

36. kai ekalesen o basileuV ton semei kai eipen autw oikodomhson seautw oikon en ierousalhm kai kaqou ekei kai ouk exeleush ekeiqen oudamou

37. kai estai en th hmera thV exodou sou kai diabhsh ton ceimarroun kedrwn ginwskwn gnwsh oti qanatw apoqanh to aima sou estai epi thn kefalhn sou kai wrkisen auton o basileuV en th hmera ekeinh

38. kai eipen semei proV ton basilea agaqon to rhma o elalhsaV kurie mou basileu outw poihsei o douloV sou kai ekaqisen semei en ierousalhm tria eth

39. kai egenhqh meta tria eth kai apedrasan duo douloi tou semei proV agcouV uion maaca basilea geq kai aphggelh tw semei legonteV idou oi douloi sou en geq

40. kai anesth semei kai epesaxe thn onon autou kai eporeuqh eiV geq proV agcouV tou ekzhthsai touV doulouV autou kai eporeuqh semei kai hgagen touV doulouV autou ek geq

41. kai aphggelh tw salwmwn legonteV oti eporeuqh semei ex ierousalhm eiV geq kai apestreyen touV doulouV autou

42. kai apesteilen o basileuV kai ekalesen ton semei kai eipen proV auton ouci wrkisa se kata tou kuriou kai epemarturamhn soi legwn en h an hmera exelqhV ex ierousalhm kai poreuqhV eiV dexia h eiV aristera ginwskwn gnwsh oti qanatw apoqanh

43. kai ti oti ouk efulaxaV ton orkon kuriou kai thn entolhn hn eneteilamhn kata sou

44. kai eipen o basileuV proV semei su oidaV pasan thn kakian sou hn egnw h kardia sou a epoihsaV tw dauid tw patri mou kai antapedwken kurioV thn kakian sou eiV kefalhn sou

45. kai o basileuV salwmwn huloghmenoV kai o qronoV dauid estai etoimoV enwpion kuriou eiV ton aiwna

46. kai eneteilato o basileuV salwmwn tw banaia uiw iwdae kai exhlqen kai aneilen auton kai apeqanen [46a] kai hn o basileuV salwmwn fronimoV sfodra kai sofoV kai iouda kai israhl polloi sfodra wV h ammoV h epi thV qalasshV eiV plhqoV esqionteV kai pinonteV kai caironteV [46b] kai salwmwn hn arcwn en pasaiV taiV basileiaiV kai hsan prosferonteV dwra kai edouleuon tw salwmwn pasaV taV hmeraV thV zwhV autou [46c] kai salwmwn hrxato dianoigein ta dunasteumata tou libanou [46d] kai autoV wkodomhsen thn qermai en th erhmw [46e] kai touto to ariston tw salwmwn triakonta koroi semidalewV kai exhkonta koroi aleurou kekopanismenou deka moscoi eklektoi kai eikosi boeV nomadeV kai ekaton probata ektoV elafwn kai dorkadwn kai orniqwn eklektwn nomadwn [46f] oti hn arcwn en panti peran tou potamou apo rafi ewV gazhV en pasin toiV basileusin peran tou potamou [46g] kai hn autw eirhnh ek pantwn twn merwn autou kukloqen kai katwkei iouda kai israhl pepoiqoteV ekastoV upo thn ampelon autou kai upo thn sukhn autou esqionteV kai pinonteV apo dan kai ewV bhrsabee pasaV taV hmeraV salwmwn [46h] kai outoi oi arconteV tou salwmwn azarion uioV sadwk tou ierewV kai orniou uioV naqan arcwn twn efesthkotwn kai edram epi ton oikon autou kai souba grammateuV kai basa uioV aciqalam anamimnhskwn kai abi uioV iwab arcistrathgoV kai acire uioV edrai epi taV arseiV kai banaia uioV iwdae epi thV aularciaV kai epi tou plinqeiou kai zacour uioV naqan o sumbouloV [46i] kai hsan tw salwmwn tessarakonta ciliadeV tokadeV ippoi eiV armata kai dwdeka ciliadeV ippewn [46k] kai hn arcwn en pasin toiV basileusin apo tou potamou kai ewV ghV allofulwn kai ewV oriwn aiguptou [46l] salwmwn uioV dauid ebasileusen epi israhl kai iouda en ierousalhm

A humildade e a caridade são as “cordas mestras”. Todas as outras virtudes dependem delas. Uma é a mais baixa; a outra é a mais alta. ( P.e Pio ) São Padre Pio de Pietrelcina