1. kai basilissa saba hkousen to onoma salwmwn kai to onoma kuriou kai hlqen peirasai auton en ainigmasin

2. kai hlqen eiV ierousalhm en dunamei bareia sfodra kai kamhloi airousai hdusmata kai cruson polun sfodra kai liqon timion kai eishlqen proV salwmwn kai elalhsen autw panta osa hn en th kardia authV

3. kai aphggeilen auth salwmwn pantaV touV logouV authV ouk hn logoV parewramenoV para tou basilewV on ouk aphggeilen auth

4. kai eiden basilissa saba pasan fronhsin salwmwn kai ton oikon on wkodomhsen

5. kai ta brwmata salwmwn kai thn kaqedran paidwn autou kai thn stasin leitourgwn autou kai ton imatismon autou kai touV oinocoouV autou kai thn olokautwsin autou hn aneferen en oikw kuriou kai ex eauthV egeneto

6. kai eipen proV ton basilea salwmwn alhqinoV o logoV on hkousa en th gh mou peri tou logou sou kai peri thV fronhsewV sou

7. kai ouk episteusa toiV lalousin moi ewV otou paregenomhn kai ewrakasin oi ofqalmoi mou kai idou ouk estin to hmisu kaqwV aphggeilan moi prosteqeikaV agaqa proV auta epi pasan thn akohn hn hkousa en th gh mou

8. makariai ai gunaikeV sou makarioi oi paideV sou outoi oi paresthkoteV enwpion sou di' olou oi akouonteV pasan thn fronhsin sou

9. genoito kurioV o qeoV sou euloghmenoV oV hqelhsen en soi dounai se epi qronou israhl dia to agapan kurion ton israhl sthsai eiV ton aiwna kai eqeto se basilea ep' autouV tou poiein krima en dikaiosunh kai en krimasin autwn

10. kai edwken tw salwmwn ekaton eikosi talanta crusiou kai hdusmata polla sfodra kai liqon timion ouk elhluqei kata ta hdusmata ekeina eti eiV plhqoV a edwken basilissa saba tw basilei salwmwn

11. kai h nauV ciram h airousa to crusion ek soufir hnegken xula apelekhta polla sfodra kai liqon timion

12. kai epoihsen o basileuV ta xula ta apelekhta uposthrigmata tou oikou kuriou kai tou oikou tou basilewV kai nablaV kai kinuraV toiV wdoiV ouk elhluqei toiauta xula apelekhta epi thV ghV oude wfqhsan pou ewV thV hmeraV tauthV

13. kai o basileuV salwmwn edwken th basilissh saba panta osa hqelhsen osa hthsato ektoV pantwn wn dedwkei auth dia ceiroV tou basilewV salwmwn kai apestrafh kai hlqen eiV thn ghn authV auth kai panteV oi paideV authV

14. kai hn o staqmoV tou crusiou tou elhluqotoV tw salwmwn en eniautw eni exakosia kai exhkonta ex talanta crusiou

15. cwriV twn forwn twn upotetagmenwn kai twn emporwn kai pantwn twn basilewn tou peran kai twn satrapwn thV ghV

16. kai epoihsen salwmwn triakosia dorata crusa elata triakosioi crusoi ephsan epi to doru to en

17. kai triakosia opla crusa elata treiV mnai crusiou enhsan eiV to oplon to en kai edwken auta eiV oikon drumou tou libanou

18. kai epoihsen o basileuV qronon elefantinon megan kai periecruswsen auton crusiw dokimw

19. ex anabaqmoi tw qronw kai protomai moscwn tw qronw ek twn opisw autou kai ceireV enqen kai enqen epi tou topou thV kaqedraV kai duo leonteV esthkoteV para taV ceiraV

20. kai dwdeka leonteV estwteV epi twn ex anabaqmwn enqen kai enqen ou gegonen outwV pash basileia

21. kai panta ta skeuh tou potou salwmwn crusa kai louthreV crusoi panta ta skeuh oikou drumou tou libanou crusiw sugkekleismena ouk hn argurion oti ouk hn logizomenon en taiV hmeraiV salwmwn

22. oti nauV qarsiV tw basilei en th qalassh meta twn nhwn ciram mia dia triwn etwn hrceto tw basilei nauV ek qarsiV crusiou kai arguriou kai liqwn toreutwn kai pelekhtwn [22a] auth hn h pragmateia thV pronomhV hV anhnegken o basileuV salwmwn oikodomhsai ton oikon kuriou kai ton oikon tou basilewV kai to teicoV ierousalhm kai thn akran tou perifraxai ton fragmon thV polewV dauid kai thn assour kai thn magdan kai thn gazer kai thn baiqwrwn thn anwterw kai thn ieqermaq kai pasaV taV poleiV twn armatwn kai pasaV taV poleiV twn ippewn kai thn pragmateian salwmwn hn epragmateusato oikodomhsai en ierousalhm kai en pash th gh tou mh katarxai autou [22b] panta ton laon ton upoleleimmenon apo tou cettaiou kai tou amorraiou kai tou ferezaiou kai tou cananaiou kai tou euaiou kai tou iebousaiou kai tou gergesaiou twn mh ek twn uiwn israhl ontwn ta tekna autwn ta upoleleimmena met' autouV en th gh ouV ouk edunanto oi uioi israhl exoleqreusai autouV kai anhgagen autouV salwmwn eiV foron ewV thV hmeraV tauthV [22c] kai ek twn uiwn israhl ouk edwke salwmwn eiV pragma oti autoi hsan andreV oi polemistai kai paideV autou kai arconteV twn armatwn autou kai ippeiV autou

23. kai emegalunqh salwmwn uper pantaV touV basileiV thV ghV ploutw kai fronhsei

24. kai panteV basileiV thV ghV ezhtoun to proswpon salwmwn tou akousai thV fronhsewV autou hV edwken kurioV en th kardia autou

25. kai autoi eferon ekastoV ta dwra autou skeuh crusa kai imatismon stakthn kai hdusmata kai ippouV kai hmionouV to kat' eniauton eniauton

26. kai hsan tw salwmwn tessareV ciliadeV qhleiai ippoi eiV armata kai dwdeka ciliadeV ippewn kai eqeto autaV en taiV polesi twn armatwn kai meta tou basilewV en ierousalhm [26a] kai hn hgoumenoV pantwn twn basilewn apo tou potamou kai ewV ghV allofulwn kai ewV oriwn aiguptou

27. kai edwken o basileuV to crusion kai to argurion en ierousalhm wV liqouV kai taV kedrouV edwken wV sukaminouV taV en th pedinh eiV plhqoV

28. kai h exodoV twn ippwn salwmwn ex aiguptou kai ek qekoue emporoi tou basilewV elambanon ek qekoue en allagmati

29. kai anebainen h exodoV ex aiguptou arma anti ekaton arguriou kai ippoV anti penthkonta arguriou kai outw pasin toiV basileusin cettiin kai basileusin suriaV kata qalassan exeporeuonto

“Na igreja se fala somente com Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina