1. kai eipen hliou o profhthV o qesbithV ek qesbwn thV galaad proV acaab zh kurioV o qeoV twn dunamewn o qeoV israhl w paresthn enwpion autou ei estai ta eth tauta drosoV kai uetoV oti ei mh dia stomatoV logou mou

2. kai egeneto rhma kuriou proV hliou

3. poreuou enteuqen kata anatolaV kai krubhqi en tw ceimarrw corraq tou epi proswpou tou iordanou

4. kai estai ek tou ceimarrou piesai udwr kai toiV koraxin enteloumai diatrefein se ekei

5. kai epoihsen hliou kata to rhma kuriou kai ekaqisen en tw ceimarrw corraq epi proswpou tou iordanou

6. kai oi korakeV eferon autw artouV to prwi kai krea to deilhV kai ek tou ceimarrou epinen udwr

7. kai egeneto meta hmeraV kai exhranqh o ceimarrouV oti ouk egeneto uetoV epi thV ghV

8. kai egeneto rhma kuriou proV hliou

9. anasthqi kai poreuou eiV sarepta thV sidwniaV idou entetalmai ekei gunaiki chra tou diatrefein se

10. kai anesth kai eporeuqh eiV sarepta eiV ton pulwna thV polewV kai idou ekei gunh chra sunelegen xula kai ebohsen opisw authV hliou kai eipen auth labe dh moi oligon udwr eiV aggoV kai piomai

11. kai eporeuqh labein kai ebohsen opisw authV hliou kai eipen lhmyh dh moi ywmon artou en th ceiri sou

12. kai eipen h gunh zh kurioV o qeoV sou ei estin moi egkrufiaV all' h oson drax aleurou en th udria kai oligon elaion en tw kayakh kai idou egw sullegw duo xularia kai eiseleusomai kai poihsw auto emauth kai toiV teknoiV mou kai fagomeqa kai apoqanoumeqa

13. kai eipen proV authn hliou qarsei eiselqe kai poihson kata to rhma sou alla poihson emoi ekeiqen egkrufian mikron en prwtoiV kai exoiseiV moi sauth de kai toiV teknoiV sou poihseiV ep' escatou

14. oti tade legei kurioV h udria tou aleurou ouk ekleiyei kai o kayakhV tou elaiou ouk elattonhsei ewV hmeraV tou dounai kurion ton ueton epi thV ghV

15. kai eporeuqh h gunh kai epoihsen kai hsqien auth kai autoV kai ta tekna authV

16. kai h udria tou aleurou ouk exelipen kai o kayakhV tou elaiou ouk elattonwqh kata to rhma kuriou o elalhsen en ceiri hliou

17. kai egeneto meta tauta kai hrrwsthsen o uioV thV gunaikoV thV kuriaV tou oikou kai hn h arrwstia autou krataia sfodra ewV ou ouc upeleifqh en autw pneuma

18. kai eipen proV hliou ti emoi kai soi anqrwpe tou qeou eishlqeV proV me tou anamnhsai taV adikiaV mou kai qanatwsai ton uion mou

19. kai eipen hliou proV thn gunaika doV moi ton uion sou kai elaben auton ek tou kolpou authV kai anhnegken auton eiV to uperwon en w autoV ekaqhto ekei kai ekoimisen auton epi thV klinhV autou

20. kai anebohsen hliou kai eipen oimmoi kurie o martuV thV chraV meq' hV egw katoikw met' authV su kekakwkaV tou qanatwsai ton uion authV

21. kai enefushsen tw paidariw triV kai epekalesato ton kurion kai eipen kurie o qeoV mou epistrafhtw dh h yuch tou paidariou toutou eiV auton

22. kai egeneto outwV kai anebohsen to paidarion

23. kai kathgagen auton apo tou uperwou eiV ton oikon kai edwken auton th mhtri autou kai eipen hliou blepe zh o uioV sou

24. kai eipen h gunh proV hliou idou egnwka oti anqrwpoV qeou ei su kai rhma kuriou en stomati sou alhqinon

“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina