Znaleziono 64 Wyniki dla: yalmoV

 • eiV to teloV yalmoV tw dauid (Salmos 40, 1)

 • yalmoV tw dauid krinon me o qeoV kai dikason thn dikhn mou ex eqnouV ouc osiou apo anqrwpou adikou kai doliou rusai me (Salmos 42, 1)

 • eiV to teloV toiV uioiV kore eiV sunesin yalmoV (Salmos 43, 1)

 • eiV to teloV uper twn uiwn kore uper twn krufiwn yalmoV (Salmos 45, 1)

 • eiV to teloV uper twn uiwn kore yalmoV (Salmos 46, 1)

 • yalmoV wdhV toiV uioiV kore deutera sabbatou (Salmos 47, 1)

 • eiV to teloV toiV uioiV kore yalmoV (Salmos 48, 1)

 • yalmoV tw asaf qeoV qewn kurioV elalhsen kai ekalesen thn ghn apo anatolwn hliou kai mecri dusmwn (Salmos 49, 1)

 • eiV to teloV yalmoV tw dauid (Salmos 50, 1)

 • eiV to teloV uper idiqoun yalmoV tw dauid (Salmos 61, 1)

 • yalmoV tw dauid en tw einai auton en th erhmw thV ioudaiaV (Salmos 62, 1)

 • eiV to teloV yalmoV tw dauid (Salmos 63, 1)


“A oração é a efusão de nosso coração no de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina