Znaleziono 53 Wyniki dla: mhden

 • eisin de moi duo qugatereV ai ouk egnwsan andra exaxw autaV proV umaV kai crhsasqe autaiV kaqa an areskh umin monon eiV touV andraV toutouV mh poihshte mhden adikon ou eineken eishlqon upo thn skephn twn dokwn mou (Gênesis 19, 8)

 • kai eipen mh epibalhV thn ceira sou epi to paidarion mhde poihshV autw mhden nun gar egnwn oti fobh ton qeon su kai ouk efeisw tou uiou sou tou agaphtou di' eme (Gênesis 22, 12)

 • o gar esdraV pollhn episthmhn perieicen eiV to mhden paralipein twn ek tou nomou kuriou kai ek twn entolwn didaxai ton panta israhl panta ta dikaiwmata kai ta krimata (Esdras 8, 7)

 • o de mardocaioV epignouV to sunteloumenon dierrhxen ta imatia autou kai enedusato sakkon kai katepasato spodon kai ekphdhsaV dia thV plateiaV thV polewV eboa fwnh megalh airetai eqnoV mhden hdikhkoV (Ester 4, 1)

 • kata de to koinon thV polewV yhfisma kai toutwn epidexamenwn wV an eirhneuein qelontwn kai mhden upopton econtwn epanacqentaV autouV ebuqisan ontaV ouk elatton twn diakosiwn (II Macabeus 12, 4)

 • prospesontwn de toutwn tw nikanori sunekecuto kai dusforwV eferen ei ta diestalmena aqethsei mhden tandroV hdikhkotoV (II Macabeus 14, 28)

 • ina rushtai se apo odou kakhV kai apo androV lalountoV mhden piston (Provérbios 2, 12)

 • eisin oi ploutizonteV eautouV mhden econteV kai eisin oi tapeinounteV eautouV en pollw ploutw (Provérbios 13, 7)

 • eiV wta afronoV mhden lege mhpote mukthrish touV sunetouV logouV sou (Provérbios 23, 9)

 • exaifnhV gar teisontai touV asebeiV taV de timwriaV amfoterwn tiV gnwsetai [22a] logon fulassomenoV uioV apwleiaV ektoV estai decomenoV de edexato auton [22b] mhden yeudoV apo glwsshV basilei legesqw kai ouden yeudoV apo glwsshV autou ou mh exelqh [22c] macaira glwssa basilewV kai ou sarkinh oV d' an paradoqh suntribhsetai [22d] ean gar oxunqh o qumoV autou sun neuroiV anqrwpouV analiskei [22e] kai osta anqrwpwn katatrwgei kai sugkaiei wsper flox wste abrwta einai neossoiV aetwn (Provérbios 24, 22)

 • en hmera agaqwsunhV zhqi en agaqw kai en hmera kakiaV ide kai ge sun touto sumfwnon toutw epoihsen o qeoV peri laliaV ina mh eurh o anqrwpoV opisw autou mhden (Eclesiastes 7, 14)

 • kai gar ei mhden autouV taracwdeV efobei knwdalwn parodoiV kai erpetwn surigmoiV eksesobhmenoi diwllunto entromoi kai ton mhdamoqen feukton aera prosidein arnoumenoi (Sabedoria 17, 9)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina