Znaleziono 17 Wyniki dla: kumbaloiV

 • kai exhlqon ai coreuousai eiV sunanthsin dauid ek paswn polewn israhl en tumpanoiV kai en carmosunh kai en kumbaloiV (I Samuel 18, 6)

 • kai dauid kai oi uioi israhl paizonteV enwpion kuriou en organoiV hrmosmenoiV en iscui kai en wdaiV kai en kinuraiV kai en nablaiV kai en tumpanoiV kai en kumbaloiV kai en auloiV (II Samuel 6, 5)

 • kai dauid kai paV israhl paizonteV enantion tou qeou en pash dunamei kai en yaltwdoiV kai en kinuraiV kai en nablaiV en tumpanoiV kai en kumbaloiV kai en salpigxin (I Crônicas 13, 8)

 • kai eipen dauid toiV arcousin twn leuitwn sthsate touV adelfouV autwn touV yaltwdouV en organoiV wdwn nablaiV kai kinuraiV kai kumbaloiV tou fwnhsai eiV uyoV en fwnh eufrosunhV (I Crônicas 15, 16)

 • kai oi yaltwdoi aiman asaf kai aiqan en kumbaloiV calkoiV tou akousqhnai poihsai (I Crônicas 15, 19)

 • kai paV israhl anagonteV thn kibwton diaqhkhV kuriou en shmasia kai en fwnh swfer kai en salpigxin kai en kumbaloiV anafwnounteV nablaiV kai en kinuraiV (I Crônicas 15, 28)

 • asaf o hgoumenoV kai deutereuwn autw zacariaV iihl semiramwq iihl mattaqiaV eliab kai banaiaV kai abdedom kai iihl en organoiV nablaiV kai kinuraiV kai asaf en kumbaloiV anafwnwn (I Crônicas 16, 5)

 • kai esthsen dauid o basileuV kai oi arconteV thV dunamewV eiV ta erga touV uiouV asaf kai aiman kai idiqwn touV apofqeggomenouV en kinuraiV kai en nablaiV kai en kumbaloiV kai egeneto o ariqmoV autwn kata kefalhn autwn ergazomenwn en toiV ergoiV autwn (I Crônicas 25, 1)

 • panteV outoi meta tou patroV autwn umnwdounteV en oikw kuriou en kumbaloiV kai en nablaiV kai en kinuraiV ecomena tou basilewV kai asaf kai idiqwn kai aimani (I Crônicas 25, 6)

 • kai oi leuitai oi yaltwdoi panteV toiV uioiV asaf tw aiman tw idiqoun kai toiV uioiV autwn kai toiV adelfoiV autwn twn endedumenwn stolaV bussinaV en kumbaloiV kai en nablaiV kai en kinuraiV esthkoteV katenanti tou qusiasthriou kai met' autwn iereiV ekaton eikosi salpizonteV taiV salpigxin (II Crônicas 5, 12)

 • kai egeneto mia fwnh en tw salpizein kai en tw yaltwdein kai en tw anafwnein fwnh mia tou exomologeisqai kai ainein tw kuriw kai wV uywsan fwnhn en salpigxin kai en kumbaloiV kai en organoiV twn wdwn kai elegon exomologeisqe tw kuriw oti agaqon oti eiV ton aiwna to eleoV autou kai o oikoV eneplhsqh nefelhV doxhV kuriou (II Crônicas 5, 13)

 • kai esthsen touV leuitaV en oikw kuriou en kumbaloiV kai en nablaiV kai en kinuraiV kata thn entolhn dauid tou basilewV kai gad tou orwntoV tw basilei kai naqan tou profhtou oti di' entolhV kuriou to prostagma en ceiri twn profhtwn (II Crônicas 29, 25)


“Subamos sem nos cansarmos, sob a celeste vista do Salvador. Distanciemo-nos das afeições terrenas. Despojemo-nos do homem velho e vistamo-nos do homem novo. Aspiremos à felicidade que nos está reservada.” São Padre Pio de Pietrelcina