Znaleziono 248 Wyniki dla: faraw

 • kai anhggelh tw basilei twn aiguptiwn oti pefeugen o laoV kai metestrafh h kardia faraw kai twn qerapontwn autou epi ton laon kai eipan ti touto epoihsamen tou exaposteilai touV uiouV israhl tou mh douleuein hmin (Êxodo 14, 5)

 • ezeuxen oun faraw ta armata autou kai panta ton laon autou sunaphgagen meq' eautou (Êxodo 14, 6)

 • kai esklhrunen kurioV thn kardian faraw basilewV aiguptou kai twn qerapontwn autou kai katediwxen opisw twn uiwn israhl oi de uioi israhl exeporeuonto en ceiri uyhlh (Êxodo 14, 8)

 • kai katediwxan oi aiguptioi opisw autwn kai eurosan autouV parembeblhkotaV para thn qalassan kai pasa h ippoV kai ta armata faraw kai oi ippeiV kai h stratia autou apenanti thV epaulewV ex enantiaV beelsepfwn (Êxodo 14, 9)

 • kai faraw proshgen kai anableyanteV oi uioi israhl toiV ofqalmoiV orwsin kai oi aiguptioi estratopedeusan opisw autwn kai efobhqhsan sfodra anebohsan de oi uioi israhl proV kurion (Êxodo 14, 10)

 • kai idou egw sklhrunw thn kardian faraw kai twn aiguptiwn pantwn kai eiseleusontai opisw autwn kai endoxasqhsomai en faraw kai en pash th stratia autou kai en toiV armasin kai en toiV ippoiV autou (Êxodo 14, 17)

 • kai gnwsontai panteV oi aiguptioi oti egw eimi kurioV endoxazomenou mou en faraw kai en toiV armasin kai ippoiV autou (Êxodo 14, 18)

 • katediwxan de oi aiguptioi kai eishlqon opisw autwn pasa h ippoV faraw kai ta armata kai oi anabatai eiV meson thV qalasshV (Êxodo 14, 23)

 • kai epanastrafen to udwr ekaluyen ta armata kai touV anabataV kai pasan thn dunamin faraw touV eispeporeumenouV opisw autwn eiV thn qalassan kai ou kateleifqh ex autwn oude eiV (Êxodo 14, 28)

 • armata faraw kai thn dunamin autou erriyen eiV qalassan epilektouV anabataV tristataV katepontisen en eruqra qalassh (Êxodo 15, 4)

 • oti eishlqen ippoV faraw sun armasin kai anabataiV eiV qalassan kai ephgagen ep' autouV kurioV to udwr thV qalasshV oi de uioi israhl eporeuqhsan dia xhraV en mesw thV qalasshV (Êxodo 15, 19)

 • kai to onoma tou deuterou eliezer legwn o gar qeoV tou patroV mou bohqoV mou kai exeilato me ek ceiroV faraw (Êxodo 18, 4)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina