Znaleziono 248 Wyniki dla: faraw

 • eti triwn hmerwn afelei faraw thn kefalhn sou apo sou kai kremasei se epi xulou kai fagetai ta ornea tou ouranou taV sarkaV sou apo sou (Gênesis 40, 19)

 • egeneto de en th hmera th trith hmera genesewV hn faraw kai epoiei poton pasi toiV paisin autou kai emnhsqh thV archV tou arcioinocoou kai thV archV tou arcisitopoiou en mesw twn paidwn autou (Gênesis 40, 20)

 • kai apekatesthsen ton arcioinocoon epi thn archn autou kai edwken to pothrion eiV thn ceira faraw (Gênesis 40, 21)

 • egeneto de meta duo eth hmerwn faraw eiden enupnion weto estanai epi tou potamou (Gênesis 41, 1)

 • kai katefagon ai epta boeV ai aiscrai kai leptai taiV sarxin taV epta boaV taV kalaV tw eidei kai taV eklektaV hgerqh de faraw (Gênesis 41, 4)

 • kai katepion oi epta stacueV oi leptoi kai anemofqoroi touV epta stacuaV touV eklektouV kai touV plhreiV hgerqh de faraw kai hn enupnion (Gênesis 41, 7)

 • egeneto de prwi kai etaracqh h yuch autou kai aposteilaV ekalesen pantaV touV exhghtaV aiguptou kai pantaV touV sofouV authV kai dihghsato autoiV faraw to enupnion kai ouk hn o apaggellwn auto tw faraw (Gênesis 41, 8)

 • kai elalhsen o arcioinocooV proV faraw legwn thn amartian mou anamimnhskw shmeron (Gênesis 41, 9)

 • faraw wrgisqh toiV paisin autou kai eqeto hmaV en fulakh en tw oikw tou arcimageirou eme te kai ton arcisitopoion (Gênesis 41, 10)

 • aposteilaV de faraw ekalesen ton iwshf kai exhgagon auton ek tou ocurwmatoV kai exurhsan auton kai hllaxan thn stolhn autou kai hlqen proV faraw (Gênesis 41, 14)

 • eipen de faraw tw iwshf enupnion ewraka kai o sugkrinwn ouk estin auto egw de akhkoa peri sou legontwn akousanta se enupnia sugkrinai auta (Gênesis 41, 15)

 • apokriqeiV de iwshf tw faraw eipen aneu tou qeou ouk apokriqhsetai to swthrion faraw (Gênesis 41, 16)


“A natureza humana também quer a sua parte. Até Maria, Mãe de Jesus, que sabia que por meio de Sua morte a humanidade seria redimida, chorou e sofreu – e como sofreu!” São Padre Pio de Pietrelcina