Znaleziono 248 Wyniki dla: faraw

 • kurioV de edwken thn carin tw law autou enantion twn aiguptiwn kai ecrhsan autoiV kai o anqrwpoV mwushV megaV egenhqh sfodra enantion twn aiguptiwn kai enantion faraw kai enantion pantwn twn qerapontwn autou (Êxodo 11, 3)

 • kai teleuthsei pan prwtotokon en gh aiguptw apo prwtotokou faraw oV kaqhtai epi tou qronou kai ewV prwtotokou thV qerapainhV thV para ton mulon kai ewV prwtotokou pantoV kthnouV (Êxodo 11, 5)

 • kai katabhsontai panteV oi paideV sou outoi proV me kai prokunhsousin me legonteV exelqe su kai paV o laoV sou ou su afhgh kai meta tauta exeleusomai exhlqen de mwushV apo faraw meta qumou (Êxodo 11, 8)

 • eipen de kurioV proV mwushn ouk eisakousetai umwn faraw ina plhqunwn plhqunw mou ta shmeia kai ta terata en gh aiguptw (Êxodo 11, 9)

 • mwushV de kai aarwn epoihsan panta ta shmeia kai ta terata tauta en gh aiguptw enantion faraw esklhrunen de kurioV thn kardian faraw kai ouk hqelhsen exaposteilai touV uiouV israhl ek ghV aiguptou (Êxodo 11, 10)

 • egenhqh de mesoushV thV nuktoV kai kurioV epataxen pan prwtotokon en gh aiguptw apo prwtotokou faraw tou kaqhmenou epi tou qronou ewV prwtotokou thV aicmalwtidoV thV en tw lakkw kai ewV prwtotokou pantoV kthnouV (Êxodo 12, 29)

 • kai anastaV faraw nuktoV kai panteV oi qeraponteV autou kai panteV oi aiguptioi kai egenhqh kraugh megalh en pash gh aiguptw ou gar hn oikia en h ouk hn en auth teqnhkwV (Êxodo 12, 30)

 • kai ekalesen faraw mwushn kai aarwn nuktoV kai eipen autoiV anasthte kai exelqate ek tou laou mou kai umeiV kai oi uioi israhl badizete kai latreusate kuriw tw qew umwn kaqa legete (Êxodo 12, 31)

 • hnika de esklhrunen faraw exaposteilai hmaV apekteinen pan prwtotokon en gh aiguptw apo prwtotokwn anqrwpwn ewV prwtotokwn kthnwn dia touto egw quw tw kuriw pan dianoigon mhtran ta arsenika kai pan prwtotokon twn uiwn mou lutrwsomai (Êxodo 13, 15)

 • wV de exapesteilen faraw ton laon ouc wdhghsen autouV o qeoV odon ghV fulistiim oti egguV hn eipen gar o qeoV mhpote metamelhsh tw law idonti polemon kai apostreyh eiV aigupton (Êxodo 13, 17)

 • kai erei faraw tw law autou oi uioi israhl planwntai outoi en th gh sugkekleiken gar autouV h erhmoV (Êxodo 14, 3)

 • egw de sklhrunw thn kardian faraw kai katadiwxetai opisw autwn kai endoxasqhsomai en faraw kai en pash th stratia autou kai gnwsontai panteV oi aiguptioi oti egw eimi kurioV kai epoihsan outwV (Êxodo 14, 4)


“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina