Znaleziono 113 Wyniki dla: akousate

 • akousate ton logon touton damaleiV thV basanitidoV ai en tw orei thV samareiaV ai katadunasteuousai ptwcouV kai katapatousai penhtaV ai legousai toiV kurioiV autwn epidote hmin opwV piwmen (Amós 4, 1)

 • akousate ton logon kuriou touton on egw lambanw ef' umaV qrhnon oikoV israhl (Amós 5, 1)

 • akousate dh tauta oi ektribonteV eiV to prwi penhta kai katadunasteuonteV ptwcouV apo thV ghV (Amós 8, 4)

 • akousate laoi logouV kai prosecetw h gh kai panteV oi en auth kai estai kurioV en umin eiV marturion kurioV ex oikou agiou autou (Miquéias 1, 2)

 • kai erei akousate dh tauta ai arcai oikou iakwb kai oi kataloipoi oikou israhl ouc umin estin tou gnwnai to krima (Miquéias 3, 1)

 • akousate dh tauta oi hgoumenoi oikou iakwb kai oi kataloipoi oikou israhl oi bdelussomenoi krima kai panta ta orqa diastrefonteV (Miquéias 3, 9)

 • akousate dh logon kuriou kurioV eipen anasthqi kriqhti proV ta orh kai akousatwsan oi bounoi fwnhn sou (Miquéias 6, 1)

 • akousate bounoi thn krisin tou kuriou kai ai faraggeV qemelia thV ghV oti krisiV tw kuriw proV ton laon autou kai meta tou israhl dielegcqhsetai (Miquéias 6, 2)

 • umeiV oun akousate thn parabolhn tou speirontoV (São Mateus 13, 18)

 • allhn parabolhn akousate anqrwpoV tiV hn oikodespothV ostiV efuteusen ampelwna kai fragmon autw perieqhken kai wruxen en autw lhnon kai wkodomhsen purgon kai exedoto auton gewrgoiV kai apedhmhsen (São Mateus 21, 33)

 • eipen de o kurioV akousate ti o krithV thV adikiaV legei (São Lucas 18, 6)

 • andreV israhlitai akousate touV logouV toutouV ihsoun ton nazwraion andra apo tou qeou apodedeigmenon eiV umaV dunamesin kai terasin kai shmeioiV oiV epoihsen di autou o qeoV en mesw umwn kaqwV kai autoi oidate (Atos dos Apóstolos 2, 22)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina