Znaleziono 113 Wyniki dla: akousate

 • uie anqrwpou profhteuson epi touV profhtaV tou israhl kai profhteuseiV kai ereiV proV autouV akousate logon kuriou (Ezequiel 13, 2)

 • kai eipate ou kateuqunei h odoV kuriou akousate dh paV oikoV israhl mh h odoV mou ou kateuqunei ouci h odoV umwn ou kateuqunei (Ezequiel 18, 25)

 • kai ereiV toiV uioiV ammwn akousate logon kuriou tade legei kurioV anq' wn epecarhte epi ta agia mou oti ebebhlwqh kai epi thn ghn tou israhl oti hfanisqh kai epi ton oikon tou iouda oti eporeuqhsan en aicmalwsia (Ezequiel 25, 3)

 • dia touto poimeneV akousate logon kuriou (Ezequiel 34, 7)

 • kai su uie anqrwpou profhteuson epi ta orh israhl kai eipon toiV oresin tou israhl akousate logon kuriou (Ezequiel 36, 1)

 • dia touto orh israhl akousate logon kuriou tade legei kurioV toiV oresin kai toiV bounoiV kai taiV faragxin kai toiV ceimarroiV kai toiV exhrhmwmenoiV kai hfanismenoiV kai taiV polesin taiV egkataleleimmenaiV ai egenonto eiV pronomhn kai eiV katapathma toiV kataleifqeisin eqnesin perikuklw (Ezequiel 36, 4)

 • kai eipen proV me profhteuson epi ta osta tauta kai ereiV autoiV ta osta ta xhra akousate logon kuriou (Ezequiel 37, 4)

 • akousate logon kuriou uioi israhl dioti krisiV tw kuriw proV touV katoikountaV thn ghn dioti ouk estin alhqeia oude eleoV oude epignwsiV qeou epi thV ghV (Oséias 4, 1)

 • akousate tauta oi iereiV kai prosecete oikoV israhl kai o oikoV tou basilewV enwtizesqe dioti proV umaV estin to krima oti pagiV egenhqhte th skopia kai wV diktuon ektetamenon epi to itaburion (Oséias 5, 1)

 • akousate dh tauta oi presbuteroi kai enwtisasqe panteV oi katoikounteV thn ghn ei gegonen toiauta en taiV hmeraiV umwn h en taiV hmeraiV twn paterwn umwn (Joel 1, 2)

 • akousate ton logon touton on elalhsen kurioV ef' umaV oikoV israhl kai kata pashV fulhV hV anhgagon ek ghV aiguptou legwn (Amós 3, 1)

 • akousate kai epimarturasqe tw oikw iakwb legei kurioV o qeoV o pantokratwr (Amós 3, 13)


“De todos os que vierem pedir meu auxílio, nunca perderei nenhum!” São Padre Pio de Pietrelcina