Znaleziono 113 Wyniki dla: akousate

 • eipen de lamec taiV eautou gunaixin ada kai sella akousate mou thV fwnhV gunaikeV lamec enwtisasqe mou touV logouV oti andra apekteina eiV trauma emoi kai neaniskon eiV mwlwpa emoi (Gênesis 4, 23)

 • kai elalhsen proV autouV abraam legwn ei ecete th yuch umwn wste qayai ton nekron mou apo proswpou mou akousate mou kai lalhsate peri emou efrwn tw tou saar (Gênesis 23, 8)

 • kai eipen autoiV akousate tou enupniou toutou ou enupniasqhn (Gênesis 37, 6)

 • aqroisqhte kai akousate uioi iakwb akousate israhl tou patroV umwn (Gênesis 49, 2)

 • kai eipen proV autouV akousate twn logwn mou ean genhtai profhthV umwn kuriw en oramati autw gnwsqhsomai kai en upnw lalhsw autw (Números 12, 6)

 • kai exekklhsiasen mwushV kai aarwn thn sunagwghn apenanti thV petraV kai eipen proV autouV akousate mou oi apeiqeiV mh ek thV petraV tauthV exaxomen umin udwr (Números 20, 10)

 • kai eipen ihsouV toiV uioiV israhl prosagagete wde kai akousate to rhma kuriou tou qeou hmwn (Josué 3, 9)

 • akousate basileiV enwtizesqe satrapai dunatoi egw tw kuriw asomai yalw tw qew israhl (Juízes 5, 3)

 • kai anhggeilan tw iwaqam kai eporeuqh kai esth epi thV korufhV tou orouV garizin kai ephren thn fwnhn autou kai ekalesen kai eipen autoiV akousate mou andreV sikimwn kai akousai umwn o qeoV (Juízes 9, 7)

 • kai eipen saoul proV touV paidaV autou touV paresthkotaV autw kai eipen autoiV akousate dh uioi beniamin ei alhqwV pasin umin dwsei o uioV iessai agrouV kai ampelwnaV kai pantaV umaV taxei ekatontarcouV kai ciliarcouV (I Samuel 22, 7)

 • kai ebohsen gunh sofh ek tou teicouV kai eipen akousate akousate eipate dh proV iwab eggison ewV wde kai lalhsw proV auton (II Samuel 20, 16)

 • kai esth rayakhV kai ebohsen fwnh megalh ioudaisti kai elalhsen kai eipen akousate touV logouV tou megalou basilewV assuriwn (II Reis 18, 28)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina