Znaleziono 198 Wyniki dla: aiwnoV

 • oi de giganteV hsan epi thV ghV en taiV hmeraiV ekeinaiV kai met' ekeino wV an eiseporeuonto oi uioi tou qeou proV taV qugateraV twn anqrwpwn kai egennwsan eautoiV ekeinoi hsan oi giganteV oi ap' aiwnoV oi anqrwpoi oi onomastoi (Gênesis 6, 4)

 • oti pasan thn ghn hn su oraV soi dwsw authn kai tw spermati sou ewV tou aiwnoV (Gênesis 13, 15)

 • kai fulaxesqe to rhma touto nomimon seautw kai toiV uioiV sou ewV aiwnoV (Êxodo 12, 24)

 • tiV dwsei outwV einai thn kardian autwn en autoiV wste fobeisqai me kai fulassesqai taV entolaV mou pasaV taV hmeraV ina eu h autoiV kai toiV uioiV autwn di' aiwnoV (Deuteronômio 5, 29)

 • fulassou kai akoue kai poihseiV pantaV touV logouV ouV egw entellomai soi ina eu soi genhtai kai toiV uioiV sou di' aiwnoV ean poihshV to kalon kai to areston enantion kuriou tou qeou sou (Deuteronômio 12, 28)

 • kai estai en soi shmeia kai terata kai en tw spermati sou ewV tou aiwnoV (Deuteronômio 28, 46)

 • mnhsqhte hmeraV aiwnoV sunete eth geneaV genewn eperwthson ton patera sou kai anaggelei soi touV presbuterouV sou kai erousin soi (Deuteronômio 32, 7)

 • kai su dhlwseiV tw uiw sou legwn oti exelipen o iordanhV potamoV apo proswpou kibwtou diaqhkhV kuriou pashV thV ghV wV diebainen auton kai esontai oi liqoi outoi umin mnhmosunon toiV uioiV israhl ewV tou aiwnoV (Josué 4, 7)

 • kai anna ouk anebh met' autou oti eipen tw andri authV ewV tou anabhnai to paidarion ean apogalaktisw auto kai ofqhsetai tw proswpw kuriou kai kaqhsetai ekei ewV aiwnoV (I Samuel 1, 22)

 • dia touto tade eipen kurioV o qeoV israhl eipa o oikoV sou kai o oikoV tou patroV sou dieleusetai enwpion mou ewV aiwnoV kai nun fhsin kurioV mhdamwV emoi oti all' h touV doxazontaV me doxasw kai o exouqenwn me atimwqhsetai (I Samuel 2, 30)

 • kai anhggelka autw oti ekdikw egw ton oikon autou ewV aiwnoV en adikiaiV uiwn autou oti kakologounteV qeon uioi autou kai ouk enouqetei autouV kai oud' outwV (I Samuel 3, 13)

 • wmosa tw oikw hli ei exilasqhsetai adikia oikou hli en qumiamati kai en qusiaiV ewV aiwnoV (I Samuel 3, 14)


“Se você fala das próprias virtudes para se exibir ou para vã ostentação perde todo o mérito.” São Padre Pio de Pietrelcina