1. kai ekalesen mwushV panta israhl kai eipen proV autouV akoue israhl ta dikaiwmata kai ta krimata osa egw lalw en toiV wsin umwn en th hmera tauth kai maqhsesqe auta kai fulaxesqe poiein auta

2. kurioV o qeoV umwn dieqeto proV umaV diaqhkhn en cwrhb

3. ouci toiV patrasin umwn dieqeto kurioV thn diaqhkhn tauthn all' h proV umaV umeiV wde panteV zwnteV shmeron

4. proswpon kata proswpon elalhsen kurioV proV umaV en tw orei ek mesou tou puroV

5. kagw eisthkein ana meson kuriou kai umwn en tw kairw ekeinw anaggeilai umin ta rhmata kuriou oti efobhqhte apo proswpou tou puroV kai ouk anebhte eiV to oroV legwn

6. egw kurioV o qeoV sou o exagagwn se ek ghV aiguptou ex oikou douleiaV

7. ouk esontai soi qeoi eteroi pro proswpou mou

8. ou poihseiV seautw eidwlon oude pantoV omoiwma osa en tw ouranw anw kai osa en th gh katw kai osa en toiV udasin upokatw thV ghV

9. ou proskunhseiV autoiV oude mh latreushV autoiV oti egw eimi kurioV o qeoV sou qeoV zhlwthV apodidouV amartiaV paterwn epi tekna epi trithn kai tetarthn genean toiV misousin me

10. kai poiwn eleoV eiV ciliadaV toiV agapwsin me kai toiV fulassousin ta prostagmata mou

11. ou lhmyh to onoma kuriou tou qeou sou epi mataiw ou gar mh kaqarish kurioV ton lambanonta to onoma autou epi mataiw

12. fulaxai thn hmeran twn sabbatwn agiazein authn on tropon eneteilato soi kurioV o qeoV sou

13. ex hmeraV erga kai poihseiV panta ta erga sou

14. th de hmera th ebdomh sabbata kuriw tw qew sou ou poihseiV en auth pan ergon su kai oi uioi sou kai h qugathr sou o paiV sou kai h paidiskh sou o bouV sou kai to upozugion sou kai pan kthnoV sou kai o proshlutoV o paroikwn en soi ina anapaushtai o paiV sou kai h paidiskh sou wsper kai su

15. kai mnhsqhsh oti oikethV hsqa en gh aiguptw kai exhgagen se kurioV o qeoV sou ekeiqen en ceiri krataia kai en bracioni uyhlw dia touto sunetaxen soi kurioV o qeoV sou wste fulassesqai thn hmeran twn sabbatwn kai agiazein authn

16. tima ton patera sou kai thn mhtera sou on tropon eneteilato soi kurioV o qeoV sou ina eu soi genhtai kai ina makrocronioV genh epi thV ghV hV kurioV o qeoV sou didwsin soi

17. ou moiceuseiV

18. ou foneuseiV

19. ou kleyeiV

20. ou yeudomarturhseiV kata tou plhsion sou marturian yeudh

21. ouk epiqumhseiV thn gunaika tou plhsion sou ouk epiqumhseiV thn oikian tou plhsion sou oute ton agron autou oute ton paida autou oute thn paidiskhn autou oute tou booV autou oute tou upozugiou autou oute pantoV kthnouV autou oute osa tw plhsion sou estin

22. ta rhmata tauta elalhsen kurioV proV pasan sunagwghn umwn en tw orei ek mesou tou puroV skotoV gnofoV quella fwnh megalh kai ou proseqhken kai egrayen auta epi duo plakaV liqinaV kai edwken moi

23. kai egeneto wV hkousate thn fwnhn ek mesou tou puroV kai to oroV ekaieto puri kai proshlqete proV me panteV oi hgoumenoi twn fulwn umwn kai h gerousia umwn

24. kai elegete idou edeixen hmin kurioV o qeoV hmwn thn doxan autou kai thn fwnhn autou hkousamen ek mesou tou puroV en th hmera tauth eidomen oti lalhsei o qeoV proV anqrwpon kai zhsetai

25. kai nun mh apoqanwmen oti exanalwsei hmaV to pur to mega touto ean prosqwmeqa hmeiV akousai thn fwnhn kuriou tou qeou hmwn eti kai apoqanoumeqa

26. tiV gar sarx htiV hkousen fwnhn qeou zwntoV lalountoV ek mesou tou puroV wV hmeiV kai zhsetai

27. proselqe su kai akouson osa ean eiph kurioV o qeoV hmwn kai su lalhseiV proV hmaV panta osa an lalhsh kurioV o qeoV hmwn proV se kai akousomeqa kai poihsomen

28. kai hkousen kurioV thn fwnhn twn logwn umwn lalountwn proV me kai eipen kurioV proV me hkousa thn fwnhn twn logwn tou laou toutou osa elalhsan proV se orqwV panta osa elalhsan

29. tiV dwsei outwV einai thn kardian autwn en autoiV wste fobeisqai me kai fulassesqai taV entolaV mou pasaV taV hmeraV ina eu h autoiV kai toiV uioiV autwn di' aiwnoV

30. badison eipon autoiV apostrafhte umeiV eiV touV oikouV umwn

31. su de autou sthqi met' emou kai lalhsw proV se taV entolaV kai ta dikaiwmata kai ta krimata osa didaxeiV autouV kai poieitwsan en th gh hn egw didwmi autoiV en klhrw

32. kai fulaxesqe poiein on tropon eneteilato soi kurioV o qeoV sou ouk ekklineite eiV dexia oude eiV aristera

33. kata pasan thn odon hn eneteilato soi kurioV o qeoV sou poreuesqai en auth opwV katapaush se kai eu soi h kai makrohmereushte epi thV ghV hV klhronomhsete

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina