Znaleziono 279 Wyniki dla: Eidon

 • kai eipen kurioV o qeoV proV nwe eiselqe su kai paV o oikoV sou eiV thn kibwton oti se eidon dikaion enantion mou en th genea tauth (Gênesis 7, 1)

 • kai labonteV shm kai iafeq to imation epeqento epi ta duo nwta autwn kai eporeuqhsan opisqofanwV kai sunekaluyan thn gumnwsin tou patroV autwn kai to proswpon autwn opisqofaneV kai thn gumnwsin tou patroV autwn ouk eidon (Gênesis 9, 23)

 • kai eidon authn oi arconteV faraw kai ephnesan authn proV faraw kai eishgagon authn eiV ton oikon faraw (Gênesis 12, 15)

 • kai ekalesen agar to onoma kuriou tou lalountoV proV authn su o qeoV o epidwn me oti eipen kai gar enwpion eidon ofqenta moi (Gênesis 16, 13)

 • eneken toutou ekalesen to frear frear ou enwpion eidon idou ana meson kadhV kai ana meson barad (Gênesis 16, 14)

 • kai egeneto hnika enekisswn ta probata kai eidon toiV ofqalmoiV auta en tw upnw kai idou oi tragoi kai oi krioi anabainonteV hsan epi ta probata kai taV aigaV dialeukoi kai poikiloi kai spodoeideiV rantoi (Gênesis 31, 10)

 • kai ekalesen iakwb to onoma tou topou ekeinou eidoV qeou eidon gar qeon proswpon proV proswpon kai eswqh mou h yuch (Gênesis 32, 31)

 • eipen de iakwb ei eurhka carin enantion sou dexai ta dwra dia twn emwn ceirwn eneken toutou eidon to proswpon sou wV an tiV idoi proswpon qeou kai eudokhseiV me (Gênesis 33, 10)

 • ekaqisan de fagein arton kai anableyanteV toiV ofqalmoiV eidon kai idou odoiporoi ismahlitai hrconto ek galaad kai ai kamhloi autwn egemon qumiamatwn kai rhtinhV kai stakthV eporeuonto de katagagein eiV aigupton (Gênesis 37, 25)

 • kai eidon amfoteroi enupnion ekateroV enupnion en mia nukti orasiV tou enupniou autou o arcioinocooV kai o arcisitopoioV oi hsan tw basilei aiguptou oi onteV en tw desmwthriw (Gênesis 40, 5)

 • kai eiden o arcisitopoioV oti orqwV sunekrinen kai eipen tw iwshf kagw eidon enupnion kai wmhn tria kana condritwn airein epi thV kefalhV mou (Gênesis 40, 16)

 • kai idou epta boeV eterai anebainon opisw autwn ek tou potamou ponhrai kai aiscrai tw eidei kai leptai taiV sarxin oiaV ouk eidon toiautaV en olh gh aiguptw aiscroteraV (Gênesis 41, 19)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina