4. kai ektenw thn ceira mou epi ioudan kai epi pantaV touV katoikountaV ierousalhm kai exarw ek tou topou toutou ta onomata thV baal kai ta onomata twn ierewn

4
“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina