4. kai ektenw thn ceira mou epi ioudan kai epi pantaV touV katoikountaV ierousalhm kai exarw ek tou topou toutou ta onomata thV baal kai ta onomata twn ierewn
“O trabalho é tão sagrado como a oração”. São Padre Pio de Pietrelcina