1. ei tiV oun paraklhsiV en cristw ei ti paramuqion agaphV ei tiV koinwnia pneumatoV ei tina splagcna kai oiktirmoi

2. plhrwsate mou thn caran ina to auto fronhte thn authn agaphn econteV sumyucoi to en fronounteV

3. mhden kata eriqeian h kenodoxian alla th tapeinofrosunh allhlouV hgoumenoi uperecontaV eautwn

4. mh ta eautwn ekastoV skopeite alla kai ta eterwn ekastoV

5. touto gar froneisqw en umin o kai en cristw ihsou

6. oV en morfh qeou uparcwn ouc arpagmon hghsato to einai isa qew

7. all eauton ekenwsen morfhn doulou labwn en omoiwmati anqrwpwn genomenoV

8. kai schmati eureqeiV wV anqrwpoV etapeinwsen eauton genomenoV uphkooV mecri qanatou qanatou de staurou

9. dio kai o qeoV auton uperuywsen kai ecarisato autw onoma to uper pan onoma

10. ina en tw onomati ihsou pan gonu kamyh epouraniwn kai epigeiwn kai katacqoniwn

11. kai pasa glwssa exomologhshtai oti kurioV ihsouV cristoV eiV doxan qeou patroV

12. wste agaphtoi mou kaqwV pantote uphkousate mh wV en th parousia mou monon alla nun pollw mallon en th apousia mou meta fobou kai tromou thn eautwn swthrian katergazesqe

13. o qeoV gar estin o energwn en umin kai to qelein kai to energein uper thV eudokiaV

14. panta poieite cwriV goggusmwn kai dialogismwn

15. ina genhsqe amemptoi kai akeraioi tekna qeou amwmhta en mesw geneaV skoliaV kai diestrammenhV en oiV fainesqe wV fwsthreV en kosmw

16. logon zwhV epeconteV eiV kauchma emoi eiV hmeran cristou oti ouk eiV kenon edramon oude eiV kenon ekopiasa

17. all ei kai spendomai epi th qusia kai leitourgia thV pistewV umwn cairw kai sugcairw pasin umin

18. to d auto kai umeiV cairete kai sugcairete moi

19. elpizw de en kuriw ihsou timoqeon tacewV pemyai umin ina kagw euyucw gnouV ta peri umwn

20. oudena gar ecw isoyucon ostiV gnhsiwV ta peri umwn merimnhsei

21. oi panteV gar ta eautwn zhtousin ou ta tou cristou ihsou

22. thn de dokimhn autou ginwskete oti wV patri teknon sun emoi edouleusen eiV to euaggelion

23. touton men oun elpizw pemyai wV an apidw ta peri eme exauthV

24. pepoiqa de en kuriw oti kai autoV tacewV eleusomai

25. anagkaion de hghsamhn epafroditon ton adelfon kai sunergon kai sustratiwthn mou umwn de apostolon kai leitourgon thV creiaV mou pemyai proV umaV

26. epeidh epipoqwn hn pantaV umaV kai adhmonwn dioti hkousate oti hsqenhsen

27. kai gar hsqenhsen paraplhsion qanatw all o qeoV auton hlehsen ouk auton de monon alla kai eme ina mh luphn epi luph scw

28. spoudaioterwV oun epemya auton ina idonteV auton palin carhte kagw alupoteroV w

29. prosdecesqe oun auton en kuriw meta pashV caraV kai touV toioutouV entimouV ecete

30. oti dia to ergon tou cristou mecri qanatou hggisen parabouleusamenoV th yuch ina anaplhrwsh to umwn usterhma thV proV me leitourgiaV

“Não se aflija a ponto de perder a paz interior. Reze com perseverança, com confiança, com calma e serenidade.” São Padre Pio de Pietrelcina