1. eipen de kurioV proV mwushn eiselqe proV faraw kai ereiV autw tade legei kurioV o qeoV twn ebraiwn exaposteilon ton laon mou ina moi latreuswsin

2. ei men oun mh boulei exaposteilai ton laon mou all' eti egkrateiV autou

3. idou ceir kuriou epestai en toiV kthnesin sou toiV en toiV pedioiV en te toiV ippoiV kai en toiV upozugioiV kai taiV kamhloiV kai bousin kai probatoiV qanatoV megaV sfodra

4. kai paradoxasw egw en tw kairw ekeinw ana meson twn kthnwn twn aiguptiwn kai ana meson twn kthnwn twn uiwn israhl ou teleuthsei apo pantwn twn tou israhl uiwn rhton

5. kai edwken o qeoV oron legwn en th aurion poihsei kurioV to rhma touto epi thV ghV

6. kai epoihsen kurioV to rhma touto th epaurion kai eteleuthsen panta ta kthnh twn aiguptiwn apo de twn kthnwn twn uiwn israhl ouk eteleuthsen ouden

7. idwn de faraw oti ouk eteleuthsen apo pantwn twn kthnwn twn uiwn israhl ouden ebarunqh h kardia faraw kai ouk exapesteilen ton laon

8. eipen de kurioV proV mwushn kai aarwn legwn labete umeiV plhreiV taV ceiraV aiqalhV kaminaiaV kai pasatw mwushV eiV ton ouranon enantion faraw kai enantion twn qerapontwn autou

9. kai genhqhtw koniortoV epi pasan thn ghn aiguptou kai estai epi touV anqrwpouV kai epi ta tetrapoda elkh fluktideV anazeousai en te toiV anqrwpoiV kai en toiV tetraposin kai en pash gh aiguptou

10. kai elaben thn aiqalhn thV kaminaiaV enantion faraw kai epasen authn mwushV eiV ton ouranon kai egeneto elkh fluktideV anazeousai en toiV anqrwpoiV kai en toiV tetraposin

11. kai ouk hdunanto oi farmakoi sthnai enantion mwush dia ta elkh egeneto gar ta elkh en toiV farmakoiV kai en pash gh aiguptou

12. esklhrunen de kurioV thn kardian faraw kai ouk eishkousen autwn kaqa sunetaxen kurioV

13. eipen de kurioV proV mwushn orqrison to prwi kai sthqi enantion faraw kai ereiV proV auton tade legei kurioV o qeoV twn ebraiwn exaposteilon ton laon mou ina latreuswsin moi

14. en tw gar nun kairw egw exapostellw panta ta sunanthmata mou eiV thn kardian sou kai twn qerapontwn sou kai tou laou sou in' eidhV oti ouk estin wV egw alloV en pash th gh

15. nun gar aposteilaV thn ceira pataxw se kai ton laon sou qanatw kai ektribhsh apo thV ghV

16. kai eneken toutou diethrhqhV ina endeixwmai en soi thn iscun mou kai opwV diaggelh to onoma mou en pash th gh

17. eti oun su empoih tou laou mou tou mh exaposteilai autouV

18. idou egw uw tauthn thn wran aurion calazan pollhn sfodra htiV toiauth ou gegonen en aiguptw af' hV hmeraV ektistai ewV thV hmeraV tauthV

19. nun oun kataspeuson sunagagein ta kthnh sou kai osa soi estin en tw pediw panteV gar oi anqrwpoi kai ta kthnh osa an eureqh en tw pediw kai mh eiselqh eiV oikian pesh de ep' auta h calaza teleuthsei

20. o foboumenoV to rhma kuriou twn qerapontwn faraw sunhgagen ta kthnh autou eiV touV oikouV

21. oV de mh prosescen th dianoia eiV to rhma kuriou afhken ta kthnh en toiV pedioiV

22. eipen de kurioV proV mwushn ekteinon thn ceira sou eiV ton ouranon kai estai calaza epi pasan ghn aiguptou epi te touV anqrwpouV kai ta kthnh kai epi pasan botanhn thn epi thV ghV

23. exeteinen de mwushV thn ceira eiV ton ouranon kai kurioV edwken fwnaV kai calazan kai dietrecen to pur epi thV ghV kai ebrexen kurioV calazan epi pasan ghn aiguptou

24. hn de h calaza kai to pur flogizon en th calazh h de calaza pollh sfodra sfodra htiV toiauth ou gegonen en aiguptw af' ou gegenhtai ep' authV eqnoV

25. epataxen de h calaza en pash gh aiguptou apo anqrwpou ewV kthnouV kai pasan botanhn thn en tw pediw epataxen h calaza kai panta ta xula ta en toiV pedioiV sunetriyen h calaza

26. plhn en gh gesem ou hsan oi uioi israhl ouk egeneto h calaza

27. aposteilaV de faraw ekalesen mwushn kai aarwn kai eipen autoiV hmarthka to nun o kurioV dikaioV egw de kai o laoV mou asebeiV

28. euxasqe oun peri emou proV kurion kai pausasqw tou genhqhnai fwnaV qeou kai calazan kai pur kai exapostelw umaV kai ouketi prosqhsesqe menein

29. eipen de autw mwushV wV an exelqw thn polin ekpetasw taV ceiraV mou proV kurion kai ai fwnai pausontai kai h calaza kai o uetoV ouk estai eti ina gnwV oti tou kuriou h gh

30. kai su kai oi qeraponteV sou epistamai oti oudepw pefobhsqe ton kurion

31. to de linon kai h kriqh eplhgh h gar kriqh paresthkuia to de linon spermatizon

32. o de puroV kai h olura ouk eplhgh oyima gar hn

33. exhlqen de mwushV apo faraw ektoV thV polewV kai exepetasen taV ceiraV proV kurion kai ai fwnai epausanto kai h calaza kai o uetoV ouk estaxen eti epi thn ghn

34. idwn de faraw oti pepautai o uetoV kai h calaza kai ai fwnai proseqeto tou amartanein kai ebarunen autou thn kardian kai twn qerapontwn autou

35. kai esklhrunqh h kardia faraw kai ouk exapesteilen touV uiouV israhl kaqaper elalhsen kurioV tw mwush

“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina