1. en gar tw dwdekatw mhni triskaidekath tou mhnoV oV estin adar parhn ta grammata ta grafenta upo tou basilewV

2. en auth th hmera apwlonto oi antikeimenoi toiV ioudaioiV oudeiV gar antesth foboumenoV autouV

3. oi gar arconteV twn satrapwn kai oi turannoi kai oi basilikoi grammateiV etimwn touV ioudaiouV o gar foboV mardocaiou enekeito autoiV

4. prosepesen gar to prostagma tou basilewV onomasqhnai en pash th basileia

5. []

6. kai en sousoiV th polei apekteinan oi ioudaioi andraV pentakosiouV

7. ton te farsannestain kai delfwn kai fasga

8. kai fardaqa kai barea kai sarbaca

9. kai marmasima kai aroufaion kai arsaion kai zabouqaiqan

10. touV deka uiouV aman amadaqou bougaiou tou ecqrou twn ioudaiwn kai dihrpasan

11. en auth th hmera epedoqh o ariqmoV tw basilei twn apolwlotwn en sousoiV

12. eipen de o basileuV proV esqhr apwlesan oi ioudaioi en sousoiV th polei andraV pentakosiouV en de th pericwrw pwV oiei ecrhsanto ti oun axioiV eti kai estai soi

13. kai eipen esqhr tw basilei doqhtw toiV ioudaioiV crhsqai wsautwV thn aurion wste touV deka uiouV kremasai aman

14. kai epetreyen outwV genesqai kai exeqhke toiV ioudaioiV thV polewV ta swmata twn uiwn aman kremasai

15. kai sunhcqhsan oi ioudaioi en sousoiV th tessareskaidekath tou adar kai apekteinan andraV triakosiouV kai ouden dihrpasan

16. oi de loipoi twn ioudaiwn oi en th basileia sunhcqhsan kai eautoiV ebohqoun kai anepausanto apo twn polemiwn apwlesan gar autwn muriouV pentakisciliouV th triskaidekath tou adar kai ouden dihrpasan

17. kai anepausanto th tessareskaidekath tou autou mhnoV kai hgon authn hmeran anapausewV meta caraV kai eufrosunhV

18. oi de ioudaioi oi en sousoiV th polei sunhcqhsan kai th tessareskaidekath kai ouk anepausanto hgon de kai thn pentekaidekathn meta caraV kai eufrosunhV

19. dia touto oun oi ioudaioi oi diesparmenoi en pash cwra th exw agousin thn tessareskaidekathn tou adar hmeran agaqhn met' eufrosunhV apostellonteV meridaV ekastoV tw plhsion oi de katoikounteV en taiV mhtropolesin kai thn pentekaidekathn tou adar hmeran eufrosunhn agaqhn agousin exapostellonteV meridaV toiV plhsion

20. egrayen de mardocaioV touV logouV toutouV eiV biblion kai exapesteilen toiV ioudaioiV osoi hsan en th artaxerxou basileia toiV egguV kai toiV makran

21. sthsai taV hmeraV tautaV agaqaV agein te thn tessareskaidekathn kai thn pentekaidekathn tou adar

22. en gar tautaiV taiV hmeraiV anepausanto oi ioudaioi apo twn ecqrwn autwn kai ton mhna en w estrafh autoiV oV hn adar apo penqouV eiV caran kai apo odunhV eiV agaqhn hmeran agein olon agaqaV hmeraV gamwn kai eufrosunhV exapostellontaV meridaV toiV filoiV kai toiV ptwcoiV

23. kai prosedexanto oi ioudaioi kaqwV egrayen autoiV o mardocaioV

24. pwV aman amadaqou o makedwn epolemei autouV kaqwV eqeto yhfisma kai klhron afanisai autouV

25. kai wV eishlqen proV ton basilea legwn kremasai ton mardocaion osa de epeceirhsen epaxai epi touV ioudaiouV kaka ep' auton egenonto kai ekremasqh autoV kai ta tekna autou

26. dia touto epeklhqhsan ai hmerai autai frourai dia touV klhrouV oti th dialektw autwn kalountai frourai dia touV logouV thV epistolhV tauthV kai osa peponqasin dia tauta kai osa autoiV egeneto

27. kai esthsen kai prosedeconto oi ioudaioi ef' eautoiV kai epi tw spermati autwn kai epi toiV prosteqeimenoiV ep' autwn oude mhn allwV crhsontai ai de hmerai autai mnhmosunon epiteloumenon kata genean kai genean kai polin kai patrian kai cwran

28. ai de hmerai autai twn frourai acqhsontai eiV ton apanta cronon kai to mnhmosunon autwn ou mh ekliph ek twn genewn

29. kai egrayen esqhr h basilissa qugathr aminadab kai mardocaioV o ioudaioV osa epoihsan to te sterewma thV epistolhV twn frourai

30. []

31. kai mardocaioV kai esqhr h basilissa esthsan eautoiV kaq' eautwn kai tote sthsanteV kata thV ugieiaV autwn kai thn boulhn autwn

32. kai esqhr logw esthsen eiV ton aiwna kai egrafh eiV mnhmosunon

“Diga ao Senhor: Faça em mim segundo a Tua vontade, mas antes de mandar-me o sofrimento, dê-me forças para que eu possa sofrer com amor.”. São Padre Pio de Pietrelcina