1. meta de tauta edoxasen o basileuV artaxerxhV aman amadaqou bougaion kai uywsen auton kai eprwtobaqrei pantwn twn filwn autou

2. kai panteV oi en th aulh prosekunoun autw outwV gar prosetaxen o basileuV poihsai o de mardocaioV ou prosekunei autw

3. kai elalhsan oi en th aulh tou basilewV tw mardocaiw mardocaie ti parakoueiV ta upo tou basilewV legomena

4. kaq' ekasthn hmeran elaloun autw kai ouc uphkouen autwn kai upedeixan tw aman mardocaion toiV tou basilewV logoiV antitassomenon kai upedeixen autoiV o mardocaioV oti ioudaioV estin

5. kai epignouV aman oti ou proskunei autw mardocaioV equmwqh sfodra

6. kai ebouleusato afanisai pantaV touV upo thn artaxerxou basileian ioudaiouV

7. kai epoihsen yhfisma en etei dwdekatw thV basileiaV artaxerxou kai ebalen klhrouV hmeran ex hmeraV kai mhna ek mhnoV wste apolesai en mia hmera to genoV mardocaiou kai epesen o klhroV eiV thn tessareskaidekathn tou mhnoV oV estin adar

8. kai elalhsen proV ton basilea artaxerxhn legwn uparcei eqnoV diesparmenon en toiV eqnesin en pash th basileia sou oi de nomoi autwn exalloi para panta ta eqnh twn de nomwn tou basilewV parakouousin kai ou sumferei tw basilei easai autouV

9. ei dokei tw basilei dogmatisatw apolesai autouV kagw diagrayw eiV to gazofulakion tou basilewV arguriou talanta muria

10. kai perielomenoV o basileuV ton daktulion edwken eiV ceira tw aman sfragisai kata twn gegrammenwn kata twn ioudaiwn

11. kai eipen o basileuV tw aman to men argurion ece tw de eqnei crw wV boulei

12. kai eklhqhsan oi grammateiV tou basilewV mhni prwtw th triskaidekath kai egrayan wV epetaxen aman toiV strathgoiV kai toiV arcousin kata pasan cwran apo indikhV ewV thV aiqiopiaV taiV ekaton eikosi epta cwraiV toiV te arcousi twn eqnwn kata thn autwn lexin di' artaxerxou tou basilewV

13. kai apestalh dia bibliaforwn eiV thn artaxerxou basileian afanisai to genoV twn ioudaiwn en hmera mia mhnoV dwdekatou oV estin adar kai diarpasai ta uparconta autwn

14. ta de antigrafa twn epistolwn exetiqeto kata cwran kai prosetagh pasi toiV eqnesin etoimouV einai eiV thn hmeran tauthn

15. espeudeto de to pragma kai eiV sousan o de basileuV kai aman ekwqwnizonto etarasseto de h poliV





“O amor é a rainha das virtudes. Como as pérolas se ligam por um fio, assim as virtudes, pelo amor. Fogem as pérolas quando se rompe o fio. Assim também as virtudes se desfazem afastando-se o amor”. São Padre Pio de Pietrelcina