Znaleziono 370 Wyniki dla: yuch

 • kai pash yuch th zwsh meq' umwn apo ornewn kai apo kthnwn kai pasi toiV qhrioiV thV ghV osa meq' umwn apo pantwn twn exelqontwn ek thV kibwtou (Gênesis 9, 10)

 • eipon oun oti adelfh autou eimi opwV an eu moi genhtai dia se kai zhsetai h yuch mou eneken sou (Gênesis 12, 13)

 • kai aperitmhtoV arshn oV ou peritmhqhsetai thn sarka thV akrobustiaV autou th hmera th ogdoh exoleqreuqhsetai h yuch ekeinh ek tou genouV authV oti thn diaqhkhn mou dieskedasen (Gênesis 17, 14)

 • idou h poliV auth egguV tou katafugein me ekei h estin mikra ekei swqhsomai ou mikra estin kai zhsetai h yuch mou (Gênesis 19, 20)

 • kai elalhsen proV autouV abraam legwn ei ecete th yuch umwn wste qayai ton nekron mou apo proswpou mou akousate mou kai lalhsate peri emou efrwn tw tou saar (Gênesis 23, 8)

 • kai poihson moi edesmata wV filw egw kai enegke moi ina fagw opwV euloghsh se h yuch mou prin apoqanein me (Gênesis 27, 4)

 • kai eipen iakwb tw patri autou egw hsau o prwtotokoV sou epoihsa kaqa elalhsaV moi anastaV kaqison kai fage thV qhraV mou opwV euloghsh me h yuch sou (Gênesis 27, 19)

 • kai eipen prosagage moi kai fagomai apo thV qhraV sou teknon ina euloghsh se h yuch mou kai proshgagen autw kai efagen kai eishnegken autw oinon kai epien (Gênesis 27, 25)

 • kai epoihsen kai autoV edesmata kai proshnegken tw patri autou kai eipen tw patri anasthtw o pathr mou kai fagetw thV qhraV tou uiou autou opwV euloghsh me h yuch sou (Gênesis 27, 31)

 • kai ekalesen iakwb to onoma tou topou ekeinou eidoV qeou eidon gar qeon proswpon proV proswpon kai eswqh mou h yuch (Gênesis 32, 31)

 • kai prosescen th yuch dinaV thV qugatroV iakwb kai hgaphsen thn parqenon kai elalhsen kata thn dianoian thV parqenou auth (Gênesis 34, 3)

 • kai elalhsen emmwr autoiV legwn sucem o uioV mou proeilato th yuch thn qugatera umwn dote oun authn autw gunaika (Gênesis 34, 8)


“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina