Znaleziono 1291 Wyniki dla: upo

 • ean de sunanthshV tw boi tou ecqrou sou h tw upozugiw autou planwmenoiV apostreyaV apodwseiV autw (Êxodo 23, 4)

 • ean de idhV to upozugion tou ecqrou sou peptwkoV upo ton gomon autou ou pareleush auto alla sunegereiV auto met' autou (Êxodo 23, 5)

 • tw de ebdomw afesin poihseiV kai anhseiV authn kai edontai oi ptwcoi tou eqnouV sou ta de upoleipomena edetai ta agria qhria outwV poihseiV ton ampelwna sou kai ton elaiwna sou (Êxodo 23, 11)

 • ex hmeraV poihseiV ta erga sou th de hmera th ebdomh anapausiV ina anapaushtai o bouV sou kai to upozugion sou kai ina anayuxh o uioV thV paidiskhV sou kai o proshlutoV (Êxodo 23, 12)

 • prosece seautw kai eisakoue autou kai mh apeiqei autw ou gar mh uposteilhtai se to gar onoma mou estin ep' autw (Êxodo 23, 21)

 • kai egrayen mwushV panta ta rhmata kuriou orqrisaV de mwushV to prwi wkodomhsen qusiasthrion upo to oroV kai dwdeka liqouV eiV taV dwdeka fulaV tou israhl (Êxodo 24, 4)

 • kai eidon ton topon ou eisthkei ekei o qeoV tou israhl kai ta upo touV podaV autou wsei ergon plinqou sapfeirou kai wsper eidoV sterewmatoV tou ouranou th kaqariothti (Êxodo 24, 10)

 • upo thn stefanhn kai esontai oi daktulioi eiV qhkaV toiV anaforeusin wste airein en autoiV thn trapezan (Êxodo 25, 27)

 • o sfairwthr upo touV duo kalamiskouV ex authV kai sfairwthr upo touV tessaraV kalamiskouV ex authV outwV toiV ex kalamiskoiV toiV ekporeuomenoiV ek thV lucniaV (Êxodo 25, 35)

 • kai ton eparusthra authV kai ta upoqemata authV ek crusiou kaqarou poihseiV (Êxodo 25, 38)

 • ora poihseiV kata ton tupon ton dedeigmenon soi en tw orei (Êxodo 25, 40)

 • kai upoqhseiV to pleonazon en taiV derresin thV skhnhV to hmisu thV derrewV to upoleleimmenon upokaluyeiV to pleonazon twn derrewn thV skhnhV upokaluyeiV opisw thV skhnhV (Êxodo 26, 12)


O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina