Znaleziono 97 Wyniki dla: hsau

 • kai exhlqen ioudaV kai oi adelfoi autou kai epolemoun touV uiouV hsau en th gh th proV noton kai epataxen thn cebrwn kai taV qugateraV authV kai kaqeilen ta ocurwmata authV kai touV purgouV authV enepurisen kukloqen (I Macabeus 5, 65)

 • oti egw katesura ton hsau anekaluya ta krupta autwn krubhnai ou mh dunwntai wlonto dia ceira adelfou autou kai geitonoV autou kai ouk estin (Jeremias 30, 4)

 • pwV exhreunhqh hsau kai katelhmfqh autou ta kekrummena (Abdias 1, 6)

 • en ekeinh th hmera legei kurioV apolw sofouV ek thV idoumaiaV kai sunesin ex orouV hsau (Abdias 1, 8)

 • kai ptohqhsontai oi machtai sou oi ek qaiman opwV exarqh anqrwpoV ex orouV hsau (Abdias 1, 9)

 • kai estai o oikoV iakwb pur o de oikoV iwshf flox o de oikoV hsau eiV kalamhn kai ekkauqhsontai eiV autouV kai katafagontai autouV kai ouk estai puroforoV en tw oikw hsau dioti kurioV elalhsen (Abdias 1, 18)

 • kai kataklhronomhsousin oi en nageb to oroV to hsau kai oi en th sefhla touV allofulouV kai kataklhronomhsousin to oroV efraim kai to pedion samareiaV kai beniamin kai thn galaaditin (Abdias 1, 19)

 • kai anabhsontai andreV seswsmenoi ex orouV siwn tou ekdikhsai to oroV hsau kai estai tw kuriw h basileia . (Abdias 1, 21)

 • hgaphsa umaV legei kurioV kai eipate en tini hgaphsaV hmaV ouk adelfoV hn hsau tou iakwb legei kurioV kai hgaphsa ton iakwb (Malaquias 1, 2)

 • ton de hsau emishsa kai etaxa ta oria autou eiV afanismon kai thn klhronomian autou eiV domata erhmou (Malaquias 1, 3)

 • kaqwV gegraptai ton iakwb hgaphsa ton de hsau emishsa (Romanos 9, 13)

 • pistei peri mellontwn euloghsen isaak ton iakwb kai ton hsau (Hebreus 11, 20)


“O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina