Znaleziono 276 Wyniki dla: hmeiV

 • kai apekriqhte moi kai eipate hmartomen enanti kuriou tou qeou hmwn hmeiV anabanteV polemhsomen kata panta osa eneteilato kurioV o qeoV hmwn hmin kai analabonteV ekastoV ta skeuh ta polemika autou kai sunaqroisqenteV anebainete eiV to oroV (Deuteronômio 1, 41)

 • kai nun mh apoqanwmen oti exanalwsei hmaV to pur to mega touto ean prosqwmeqa hmeiV akousai thn fwnhn kuriou tou qeou hmwn eti kai apoqanoumeqa (Deuteronômio 5, 25)

 • tiV gar sarx htiV hkousen fwnhn qeou zwntoV lalountoV ek mesou tou puroV wV hmeiV kai zhsetai (Deuteronômio 5, 26)

 • ou poihsete panta a hmeiV poioumen wde shmeron ekastoV to areston enwpion autou (Deuteronômio 12, 8)

 • kai akousanteV hmeiV exesthmen th kardia hmwn kai ouk esth eti pneuma en oudeni hmwn apo proswpou umwn oti kurioV o qeoV umwn qeoV en ouranw anw kai epi thV ghV katw (Josué 2, 11)

 • idou hmeiV eisporeuomeqa eiV meroV thV polewV kai qhseiV to shmeion to spartion to kokkinon touto ekdhseiV eiV thn qurida di' hV katebibasaV hmaV di' authV ton de patera sou kai thn mhtera sou kai touV adelfouV sou kai panta ton oikon tou patroV sou sunaxeiV proV seauthn eiV thn oikian sou (Josué 2, 18)

 • kai estai paV oV an exelqh thn quran thV oikiaV sou exw enocoV eautw estai hmeiV de aqwoi tw orkw sou toutw kai osoi ean genwntai meta sou en th oikia sou hmeiV enocoi esomeqa (Josué 2, 19)

 • kai eipan oi arconteV pash th sunagwgh hmeiV wmosamen autoiV kurion ton qeon israhl kai nun ou dunhsomeqa ayasqai autwn (Josué 9, 19)

 • kai nun idou hmeiV upoceirioi umin wV areskei umin kai wV dokei umin poihsate hmin (Josué 9, 25)

 • kai exebalen kurioV ton amorraion kai panta ta eqnh ta katoikounta thn ghn apo proswpou hmwn alla kai hmeiV latreusomen kuriw outoV gar qeoV hmwn estin (Josué 24, 18)

 • kai eipen gaal uioV abed ti estin abimelec kai tiV estin o uioV sucem oti douleusomen autw ouc outoV uioV ierobaal kai zeboul episkopoV autou douloV autou sun toiV andrasin emmwr patroV sucem kai ti oti douleusomen autw hmeiV (Juízes 9, 28)

 • kai anebhsan proV authn oi satrapai twn allofulwn kai eipan auth apathson auton kai ide en tini h iscuV autou estin h megalh kai en tini dunhsomeqa proV auton kai dhsomen auton wste tapeinwsai auton kai hmeiV dwsomen soi anhr ciliouV kai ekaton arguriou (Juízes 16, 5)


“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina