Znaleziono 2690 Wyniki dla: egw

 • ginesqe wV egw oti kagw wV umeiV adelfoi deomai umwn ouden me hdikhsate (Gálatas 4, 12)

 • ide egw pauloV legw umin oti ean peritemnhsqe cristoV umaV ouden wfelhsei (Gálatas 5, 2)

 • egw pepoiqa eiV umaV en kuriw oti ouden allo fronhsete o de tarasswn umaV bastasei to krima ostiV an h (Gálatas 5, 10)

 • egw de adelfoi ei peritomhn eti khrussw ti eti diwkomai ara kathrghtai to skandalon tou staurou (Gálatas 5, 11)

 • legw de pneumati peripateite kai epiqumian sarkoV ou mh teleshte (Gálatas 5, 16)

 • fqonoi fonoi meqai kwmoi kai ta omoia toutoiV a prolegw umin kaqwV kai proeipon oti oi ta toiauta prassonteV basileian qeou ou klhronomhsousin (Gálatas 5, 21)

 • tou loipou kopouV moi mhdeiV parecetw egw gar ta stigmata tou kuriou ihsou en tw swmati mou bastazw (Gálatas 6, 17)

 • toutou carin egw pauloV o desmioV tou cristou ihsou uper umwn twn eqnwn (Efésios 3, 1)

 • parakalw oun umaV egw o desmioV en kuriw axiwV peripathsai thV klhsewV hV eklhqhte (Efésios 4, 1)

 • touto oun legw kai marturomai en kuriw mhketi umaV peripatein kaqwV kai ta loipa eqnh peripatei en mataiothti tou nooV autwn (Efésios 4, 17)

 • to musthrion touto mega estin egw de legw eiV criston kai eiV thn ekklhsian (Efésios 5, 32)

 • kaiper egw ecwn pepoiqhsin kai en sarki ei tiV dokei alloV pepoiqenai en sarki egw mallon (Filipenses 3, 4)


“É difícil tornar-se santo. Difícil, mas não impossível. A estrada da perfeição é longa, tão longa quanto a vida de cada um. O consolo é o repouso no decorrer do caminho. Mas, apenas restauradas as forças, é necessário levantar-se rapidamente e retomar a viagem!” São Padre Pio de Pietrelcina