Znaleziono 15 Wyniki dla: awd

 • uioi de sumewn iemouhl kai iamin kai awd kai iacin kai saar kai saoul uioV thV cananitidoV (Gênesis 46, 10)

 • kai uioi sumewn iemouhl kai iamin kai awd kai iacin kai saar kai saoul o ek thV foinisshV autai ai patriai twn uiwn sumewn (Êxodo 6, 15)

 • kai ekekraxan oi uioi israhl proV kurion kai hgeiren autoiV kurioV swthra ton awd uion ghra uiou tou iemeni andra amfoterodexion kai apesteilan oi uioi israhl dwra en ceiri autou tw eglwm basilei mwab (Juízes 3, 15)

 • kai epoihsen eautw awd macairan distomon spiqamhV to mhkoV kai periezwsato authn upo ton manduan epi ton mhron ton dexion autou (Juízes 3, 16)

 • kai egeneto wV sunetelesen awd prosferwn ta dwra kai exapesteilen touV airontaV ta dwra (Juízes 3, 18)

 • kai eglwm anestreyen apo twn gluptwn meta thV galgal kai eipen awd logoV moi krufioV proV se basileu kai eipen eglwm pasin ek mesou kai exhlqon ap' autou panteV oi parasthkonteV autw (Juízes 3, 19)

 • kai awd eishlqen proV auton kai autoV ekaqhto en tw uperww tw qerinw autou monwtatoV kai eipen awd logoV qeou moi proV se basileu kai exanesth apo tou qronou eglwm egguV autou (Juízes 3, 20)

 • kai egeneto ama tou anasthnai exeteinen awd thn ceira thn aristeran autou kai elaben thn macairan apo tou mhrou tou dexiou autou kai enephxen authn eiV thn koilian eglwm (Juízes 3, 21)

 • kai exhlqen awd eiV thn prostada kai apekleisen taV quraV tou uperwou ep' auton kai esfhnwsen (Juízes 3, 23)

 • kai awd dieswqh ewV eqorubounto kai ouk hn o prosnown autw kai autoV parhlqen ta glupta kai dieswqh eiV seirwqa (Juízes 3, 26)

 • kai enetraph mwab en th hmera ekeinh upo thn ceira israhl kai hsucasen h gh ogdohkonta eth kai ekrinen autouV awd ewV ou apeqanen (Juízes 3, 30)

 • kai tw saour patri qekwe hsan duo gunaikeV awda kai qoada (I Crônicas 4, 5)


O sábio elogia a mulher forte dizendo: os seu dedos manejaram o fuso. A roca é o alvo dos seus desejos. Fie, portanto, cada dia um pouco. Puxe fio a fio até a execução e, infalivelmente, você chegará ao fim. Mas não tenha pressa, pois senão você poderá misturar o fio com os nós e embaraçar tudo.” São Padre Pio de Pietrelcina