Znaleziono 898 Wyniki dla: Uiov

 • kai tw shq egeneto uioV epwnomasen de to onoma autou enwV outoV hlpisen epikaleisqai to onoma kuriou tou qeou (Gênesis 4, 26)

 • exenhyen de nwe apo tou oinou kai egnw osa epoihsen autw o uioV autou o newteroV (Gênesis 9, 24)

 • kai autai ai geneseiV shm shm uioV ekaton etwn ote egennhsen ton arfaxad deuterou etouV meta ton kataklusmon (Gênesis 11, 10)

 • legei de abram despota ti moi dwseiV egw de apoluomai ateknoV o de uioV masek thV oikogenouV mou outoV damaskoV eliezer (Gênesis 15, 2)

 • ismahl de o uioV autou etwn deka triwn hn hnika perietmhqh thn sarka thV akrobustiaV autou (Gênesis 17, 25)

 • en tw kairw thV hmeraV ekeinhV perietmhqh abraam kai ismahl o uioV autou (Gênesis 17, 26)

 • mh adunatei para tw qew rhma eiV ton kairon touton anastreyw proV se eiV wraV kai estai th sarra uioV (Gênesis 18, 14)

 • eteken de kai h newtera uion kai ekalesen to onoma autou amman uioV tou genouV mou outoV pathr ammanitwn ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 19, 38)

 • abraam de hn ekaton etwn hnika egeneto autw isaak o uioV autou (Gênesis 21, 5)

 • kai huxhqh to paidion kai apegalaktisqh kai epoihsen abraam dochn megalhn h hmera apegalaktisqh isaak o uioV autou (Gênesis 21, 8)

 • kai eipen tw abraam ekbale thn paidiskhn tauthn kai ton uion authV ou gar klhronomhsei o uioV thV paidiskhV tauthV meta tou uiou mou isaak (Gênesis 21, 10)

 • exhlqen de o uioV o prwtotokoV purrakhV oloV wsei dora dasuV epwnomasen de to onoma autou hsau (Gênesis 25, 25)


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina