1. Boldog, akinek útja szeplõtelen, aki az Úr törvénye szerint él.

2. Boldog, aki követi útmutatásait, s aki egész szívével keresi õt.

3. Az nem követ el gonoszságot, hiszen az õ útján halad.

4. Magad hirdetted ki törvényedet, hogy tartsuk meg hûségesen.

5. Bárcsak szilárdak volnának útjaim, és megtartanám, amit parancsoltál!

6. Sohasem vallok szégyent, ha ügyelek minden végzésedre.

7. Tiszta szívbõl áldani foglak, ha igazságos döntéseidet megismerem.

8. Megteszem, amit elrendeltél, te pedig ne hagyj el engem soha!

9. Hogyan tartja tisztán az ifjú útjait? Ha követi tanításodat.

10. Egész szívembõl kereslek téged, ne hagyj parancsaidtól eltávolodnom!

11. Szívembe rejtem szavaidat, nehogy vétkezzem ellened.

12. Légy áldott, Uram, s taníts meg törvényeidre!

13. Ajkammal hirdetni fogom szádnak minden szavát.

14. A tõled megszabott úton találom örömöm, inkább, mint ha bõségben volna részem.

15. Fontolóra veszem törvényeid, és elmélkedem útjaidon.

16. Útmutatásaid örömömre vannak, szavaidról soha el nem feledkezem.

17. Gyakorolj kegyet szolgáddal s élni fogok, és követem tanításodat.

18. Nyisd meg a szememet, hogy meglássam törvényeid csodálatosságát.

19. Idegen vagyok a földön, ne rejtsd el elõlem parancsaidat.

20. Lelkem eleped a vágytól, mert folyvást törvényed után vágyakozik.

21. Te megfenyegetted a kevélyt; akik eltérnek parancsaidtól, azokat mind átok terheli.

22. Vedd le rólam a megvetést és a gyalázatot, hiszen követem utasításodat.

23. Hatalmaskodók ülnek össze és elmarasztalnak, de szolgád törvényedrõl elmélkedik.

24. Bizonyságaid örömömre vannak, útmutatásod a tanácsadóm.

25. Lelkem a porban hever, szavadhoz híven önts belém életet!

26. Feltártam elõtted útjaimat, s te meghallgattál, taníts meg törvényeidre!

27. Értesd meg velem döntéseid útját, s én odaadón fürkészem csodáidat.

28. A gond könnyeket fakaszt lelkembõl, szavaddal emelj föl engem!

29. Tarts távol a hazugság útjától, add meg nekem törvényed kegyelmét!

30. Igazságod útját választottam, útmutatásod után kívánkozom.

31. Alkalmazkodom parancsodhoz, Uram, ne engedd, hogy szégyent valljak!

32. Rendelkezéseid útján akarok haladni, hiszen szívemet kitágítottad.

33. Mutasd meg, Uram, parancsaid útját, annak követésében legyen a jutalmam.

34. Adj értelmet, hogy megtartsam törvényedet, s kövessem egész szívembõl!

35. Vezess az úton, amelyet te szabtál, mert tetszik nekem.

36. Szívem a te bizonyságaidhoz vonzódjék, ne a hitvány nyereséghez!

37. Fordítsd el a szemem, ne lássa a hiábavalót; szavad által adj nekem életet!

38. Váltsd valóra, amit szolgádnak ígértél, amit azoknak mondtál, akik félnek téged.

39. A gyalázatot, amitõl félek, tartsd távol tõlem, és végzéseid tegyenek vidámmá!

40. Lám, törvényed után vágyakozom, s mivel igaz vagy, adj nekem életet!

41. Irgalmad lebegjen fölöttem, Uram, segítséged, amit megígértél.

42. Szembeszállok gúnyolóimmal, mert bízom a szavadban.

43. Ne vond meg számtól az igazság szavát, mert útmutatásodra hagyatkozom.

44. Törvényedet akarom mindig követni, mindenkor és mindörökre.

45. Akkor széles úton járhatok, hiszen parancsaid megtartásán fáradozom.

46. Királyok elõtt hirdetem végzéseid, és nem vallok szégyent soha.

47. Igen, intézkedéseidben örömöm telik, és szívbõl szeretem õket.

48. Kezemet kitárom törvényed felé, és parancsaidról elmélkedem.

49. Juttasd eszébe szolgádnak szavadat, amellyel reményt adtál nekem.

50. Az vigasztal a szomorúságban, hogy szavad életet önt belém.

51. A gõgösek hevesen támadnak, de én nem tágítok törvényedtõl.

52. Ha az õsi napokban hozott végzésedre gondolok, akkor megvigasztalódom, Uram!

53. Haragra gerjedek a bûnösök miatt, akik áthágják parancsaidat.

54. Utasításod olyan nekem, mint az ének, zarándokságom házában.

55. Éjjel megemlékezem nevedrõl, Uram, és megtartom törvényedet.

56. Az a feladatom, hogy kövessem, amit parancsoltál.

57. Kijelentem, Uram: az az osztályrészem, hogy engedelmeskedjem szavadnak.

58. Szívbõl fohászkodom színed elõtt, könyörülj rajtam, ahogy megígérted.

59. Átgondoltam útjaimat, lábam parancsaid szerint irányítottam.

60. Sietek, nem késlekedem, hogy utasításodnak eleget tegyek.

61. A gonoszok csapdája meg akart fogni, törvényedet mégsem felejtem el.

62. Még éjszaka is fölkelek, hogy áldjalak igaz végzésedért.

63. Barátja vagyok mindazoknak, akik félnek téged, mindazoknak, akik követik parancsaidat.

64. A föld tele van jóságoddal, taníts meg, Uram, törvényedre!

65. Jót tettél szolgáddal szavad szerint, Uram!

66. Taníts okosságra és józan belátásra, hiszen törvényeidre építek.

67. Mielõtt csapás ért, tévelyegtem, de most már követem irányításodat.

68. Te jó vagy és jót osztogatsz. Taníts meg az általad szabott rendre!

69. A gõgösek hazugságot agyalnak ki ellenem, de én szívbõl megtartom parancsodat.

70. Szívük érzéketlenné vált a jóléttõl, ám én törvényedben találom örömöm.

71. Jó nekem, hogy szorongattatás ért, mert így megtanultam végzéseidet.

72. Kedvesebb nekem szádnak törvénye, mint ezüstnek, aranynak minden gazdagsága.

73. A te kezed teremtett és alkotott, adj nekem értelmet, hogy megértsem parancsaid.

74. Örömmel néznek rám, akik félnek téged, mivel szavamra hagyatkozom.

75. Megismertem, Uram, hogy végzésed igaz, s engem is jogosan aláztál meg.

76. Éreztesd irgalmad vigasztalásomra, így ígérted ezt meg szolgádnak.

77. Irgalmad lebegjen fölöttem, hogy éljek, hiszen törvényed gyönyörûség nekem.

78. Érje szégyen a gõgösöket, akik jogtalanul elnyomnak, ám én törvényedhez igazodom.

79. Álljanak mellém, akik félnek téged, akik tekintettel vannak parancsaidra.

80. Szívem tartson ki hûen végzéseid mellett, akkor nem vallok szégyent sohasem.

81. Lelkem sóvárogja segítségedet és szavadban bizakodom.

82. Szemem eped ígéreted után; mikor vigasztalsz meg?

83. Olyan lettem, mint aszott tömlõ a füstben, de rendelkezéseid nem hagyom el.

84. Meddig kell még szolgádnak várnia, mikor ítélkezel üldözõim felett?

85. A gõgösek vermet ásnak nekem, azok, akik nem élnek törvényeid szerint.

86. Parancsaid mind igazak, segíts azok ellen, akik álnokul üldöznek.

87. Majdnem eltöröltek a föld színérõl, de nem tágítottam törvényeidtõl.

88. Irgalmadból újjáéledek, s megtartom szád bizonyságait.

89. Uram, a szavad örökké megmarad, szilárd, mint az ég dicsõsége.

90. Hûséged nemzedékrõl nemzedékre száll, te alkottad a földet, és az megmarad.

91. Rendelésed szerint minden idõkre fennáll, és neked szolgál a mindenség.

92. Ha törvényed nem volna gyönyörûségem, elmerülnék a nyomorban.

93. Soha nem feledkezem el parancsaidról, hiszen életet adtál általuk.

94. A tied vagyok, adj nekem szabadulást, mivel fürkészem végzéseid.

95. Bûnösök leskelõdtek, hogy elveszítsenek, de én törvényeidre gondoltam.

96. Minden nagyságnak láttam a végét, de parancsod átnyúlik a messze végtelenbe.

97. Mennyire szeretem törvényedet, egész nap szemem elõtt lebeg.

98. Parancsod bölcsebbé tesz ellenségemnél, és mindig velem jár.

99. Okosabb lettem, mint összes tanítóm, mert arról elmélkedem, amire te oktatsz.

100. Több értelmet kaptam, mint az aggastyánok, mert azt követem, amit te elõírsz.

101. Tartsd távol lábamat a gonosz utaktól, hogy megtarthassam szavad.

102. Végzéseidbõl semmit el nem hagyok, mert magad tanítottál rájuk.

103. Kijelentéseid édesek ínyemnek, számnak méznél édesebbek.

104. Útmutatásod belátásra segít, azért gyûlölöm a hamisság útjait.

105. Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon.

106. Esküt tettem és megtartom, s követem, amit elrendeltél.

107. Mennyire megtört vagyok, Uram! Tarts életben, amint megígérte szavad.

108. Fogadd tetszéssel ajkam áldozatát, és taníts meg parancsaidra.

109. Életem mindenkor teli van veszéllyel, de törvényeidrõl meg nem feledkezem.

110. A bûnösök csapdát állítottak nekem, de törvényedtõl akkor sem tértem el.

111. Végzésed az örökségem és szívemnek örökre gyönyörûsége.

112. Késztetem a szívem, hogy törvényedbõl éljen, hûségben mindörökre.

113. A megosztott szívtõl irtózom, törvényedet szeretem egyedül.

114. Te vagy védelmezõm, te vagy a pajzsom, szavadban megbízhatom.

115. Gonosztevõk, hátráljatok! Én megtartom Istenem parancsát.

116. Fogadj el engem ígéreted szerint, akkor élni fogok! Ne engedd, hogy csalódjam reményemben,

117. siess segítségemre, akkor megmenekülök, és intézkedéseidre figyelni fogok.

118. Akik elfordulnak törvényedtõl, azokat elveted, mert minden törekvésük csalás.

119. A gonosztevõket mint salakot kiszórod, azért szeretem parancsaidat.

120. Testem remeg elõtted a félelemtõl, reszketve nézem ítéletedet.

121. Ami jogos és igazságos, azt követem, ne szolgáltass ki elnyomóimnak!

122. Vállalj kezességet szívesen szolgádért, hogy a kevélyek le ne gyõzzenek.

123. Szemem vágyódva fürkészi segítségedet, az igazságosságot, amelyet ígértél.

124. Bánj szolgáddal irgalmad szerint, és taníts meg parancsaidra!

125. Szolgád vagyok, oktass engem, hogy megismerjem útjaidat!

126. Uram, eljött a tettek ideje, hiszen megszegték törvényedet.

127. Azért parancsaidat többre tartom az aranynál, kedvesebbek nekem, mint a színarany.

128. Mindenben igazodom utasításodhoz, és irtózom minden hamis úttól.

129. Rendelkezéseid csodálatosak, azért lelkem megtartja õket.

130. Szavaid fénye világít, és tanítja a tudatlanokat.

131. Sóvárogva nyitom ki számat, parancsaid után kívánkozom.

132. Fordulj felém és könyörülj rajtam, ahogy azokkal bánsz, akik tisztelik neved.

133. Irányítsd léptemet ígéreted szerint, hogy a bûnnek ne legyen hatalma felettem.

134. Szabadíts meg az emberek elnyomásától, s követni fogom útmutatásodat.

135. Derítsd fel arcodat szolgád felett, és taníts meg minden végzésedre.

136. Szemembõl könnyek patakja árad, mivel sokan nem tartják meg törvényedet.

137. Igazságos vagy, Uram, igazak végzéseid!

138. Igazságosságban és teljes hûségben nyilvánítod ki parancsaidat!

139. Emészt a buzgóság házadért, mert ellenségeid feledik szavadat.

140. Kijelentésed tiszta és igaz, azért kedves szolgád szemében.

141. Bár kicsi vagyok és lenézett, törvényeidet mégsem felejtem el.

142. Jogod örök érvényû jog, utasításod maga az igazság.

143. Szomorúság és szükség látogatott meg, törvényed mégis gyönyörûségem.

144. Bizonyságod mindörökre igaz, taníts meg rá, és élni fogok.

145. Egész szívembõl szólítalak, Uram, hallgass meg! Az utat, amelyre tanítasz, azt fogom követni.

146. Hozzád kiáltok, adj szabadulást, s megtartom parancsaidat.

147. Korán reggel jövök segítségért, és várok szavaidra.

148. Szemem már az éjjeli õrség elõtt ébred, hogy megfontoljam tanításod szavát.

149. Halld meg hangomat, Uram, irgalmad szerint, s ahogy megígérted, adj nekem életet!

150. Közelednek, akik álnokul üldöznek, s törvényeidtõl nagyon távol állnak.

151. De te közel vagy, Uram, s minden szavad igazság.

152. Parancsaidat már régóta ismerem, örök idõkre hirdetted ki õket.

153. Tekints nyomorúságomra és ments meg, hisz nem feledkeztem meg törvényeidrõl.

154. Képviseld ügyemet és szabadíts meg, ígéreted szerint adj nekem életet!

155. A gonoszoktól messze a szabadulás, mert nem keresik tetszésedet.

156. Irgalmad irántunk nagyon bõkezû, Uram, végzésed szerint adj nekem életet!

157. Sokan üldöznek és szorongatnak, de törvényed mellõl nem tágítok.

158. A gonoszokat nézem és megborzadok, mert egyáltalán nem nézik szavad.

159. Nézd, Uram, én szeretem parancsaidat, ezért irgalmadban tartsd meg életem!

160. Szavaid eleje és vége igazság, igaz ítéleted örökre érvényes.

161. A fejedelmek ok nélkül üldöznek, de szívem csak a te szavadat féli.

162. Ígéreteidnek úgy örülök, mint aki gazdag zsákmányhoz jutott.

163. Gyûlölöm a bûnt és irtózom tõle, de törvényedet szeretem.

164. Napjában hétszer zengem dicséreted, mert rendelkezéseid mind jogosak.

165. Akik szeretik törvényedet, azoké a béke teljessége, azért soha el nem buknak.

166. Várom segítségedet, Uram, tégy hát, ahogy megígérted.

167. Lelkem követi útmutatásodat, hisz azt mindennél jobban szeretem.

168. Megtartom tanításodat és parancsaidat, útjaim színed elõtt vannak.

169. Kiáltásom jusson eléd, Uram, szavad szerint taníts engem!

170. Könyörgésem jusson el hozzád, szabadíts meg ígéreted szerint.

171. Ajkam zengjen dicsérõ éneket, mivel, megtanítasz törvényedre.

172. Nyelvem dicsõítse a szavadat, hisz minden parancsod jogos.

173. Nyújtsd ki kezedet segítségemre, mivel törvényedet választottam.

174. Uram, hozzád esengek szabadulásért, mert törvényed örömömre van.

175. Csak éljen a lelkem és áldjon téged, és utasításaid segítsenek engem!

176. Eltévedtem, mint a bárány, mely útját vesztette. Keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg törvényeidrõl!

“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina