1. Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige,

2. õ volt kezdetben Istennél.

3. Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.

4. Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága.

5. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel.

6. Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve.

7. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.

8. Nem õ volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról.

9. (Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít.

10. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ.

11. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.

12. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében,

13. akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentõl születtek.

14. S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsõségét, az Atya Egyszülöttének dicsõségét, akit kegyelem és igazság tölt be.

15. János tanúbizonyságot tett róla, amikor azt mondta: "Ez az, akirõl hirdettem: Aki nyomomba lép, nagyobb nálam, mert elõbb volt, mint én."

16. Mindannyian az õ teljességébõl részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva.

17. Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk.

18. Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van.

19. János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálembõl, s megkérdeztették: "Ki vagy?"

20. Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: "Nem én vagyok a Messiás."

21. Ezért megkérdezték tõle: "Hát akkor? Talán Illés vagy?" "Nem vagyok" - felelte. "A próféta vagy?" - Erre is nemmel válaszolt.

22. Így tovább faggatták: "Akkor ki vagy? Választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket. Mit mondasz magadról?"

23. Ezt felelte: "A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr útját", amint Izajás próféta mondta.

24. A küldöttek a farizeusoktól jöttek,

25. s tovább kérdezgették: "Akkor miért keresztelsz, ha nem vagy sem a Messiás, sem Illés, sem a próféta?"

26. János így válaszolt: "Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek,

27. aki a nyomomba lép, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani."

28. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.

29. Másnap, amikor látta, hogy Jézus feléje tart, így szólt: "Nézzétek, az Isten Báránya! Õ veszi el a világ bûneit.

30. Róla mondtam: A nyomomba lép valaki, aki nagyobb nálam, mert elõbb volt, mint én.

31. Én sem ismertem, de azért jöttem vízzel keresztelni, hogy megismertessem Izraellel."

32. Ezután János tanúsította: "Láttam a Lelket, amint galamb alakjában leszállt rá a mennybõl, s rajta is maradt.

33. Magam sem ismertem, de aki vízzel keresztelni küldött, azt mondta: Akire látod, hogy leszáll a Lélek s rajta is marad, az majd Szentlélekkel fog keresztelni.

34. Láttam és tanúskodom róla, hogy õ az Isten Fia."

35. Másnap megint ott állt János két tanítványával,

36. s mihelyt meglátta Jézust, amint közeledett, így szólt: "Nézzétek, az Isten Báránya!"

37. E szavak hallatára a két tanítvány Jézus nyomába szegõdött.

38. Amikor Jézus megfordult, s látta, hogy követik, megkérdezte: "Mit akartok?" Így feleltek: "Rabbi - ami annyit jelent, mint Mester -, hol lakol?"

39. "Gyertek, nézzétek meg!" - mondta nekik. Elmentek vele, megnézték, hol lakik, s aznap nála is maradtak. A tizedik óra körül járhatott.

40. A kettõ közül, aki János szavára követte, az egyik András volt, Simon Péter testvére.

41. Reggel találkozott testvérével, Simonnal, s szólt neki: "Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet", s

42. elvitte Jézushoz. Jézus ráemelte tekintetét, s így szólt hozzá: "Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved."

43. Másnap Galilea felé tartva találkozott Fülöppel. Felszólította: "Gyere és kövess!"

44. Fülöp Betszaidából, András és Péter városából való volt.

45. Fülöp találkozott Natánaellel és elmondta neki: "Megtaláltuk, akirõl Mózes törvénye és a próféták írnak, a názáreti Jézust, Józsefnek a fiát."

46. "Jöhet valami jó Názáretbõl?" - kérdezte Natánael. "Gyere és gyõzõdjél meg róla!" - felelte Fülöp.

47. Amikor Jézus meglátta Natánaelt, amint feléje tartott, ezt mondta róla: "Lám, egy igazi izraelita, akiben nincs semmi álnokság."

48. Natánael megkérdezte tõle: "Honnét ismersz?" Jézus így válaszolt: "Mielõtt Fülöp hívott volna, láttalak, a fügefa alatt voltál."

49. Natánael erre felkiáltott: "Rabbi (azaz: Mester), te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!"

50. Jézus ezt felelte neki: "Mivel megmondtam, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel. De nagyobb dolgokat is fogsz még látni." Majd hozzátette:

51. "Bizony, bizony mondom nektek: Látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, s az Isten angyalai föl- s leszállnak az Emberfia fölött."


“Viva feliz. Sirva ao Senhor alegremente e com o espírito despreocupado.” São Padre Pio de Pietrelcina