1. Júdás, Jézus Krisztusnak a szolgája, Jakabnak meg a testvére, az Atyaistenben szeretett és a Jézus Krisztusnak megtartott meghívottaknak.

2. Irgalomban, békében és szeretetben bõven legyen részetek!

3. Szeretteim, minden igyekezettel azon vagyok, hogy közös üdvösségünkrõl írjak nektek. Szükségesnek véltem, hogy írásban kérjelek titeket, küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra szóló öröksége a szenteknek.

4. Mert bizonyos emberek befurakodtak közétek, akiknek az ítéletük már rég megíratott; ezek az istentelenek Istenünk kegyelmét kicsapongásra fordítják, az egyetlen Urat, Urunkat, Jézus Krisztust pedig megtagadják.

5. Emlékezetetekbe szeretném idézni, bár egyszer s mindenkorra tudtok mindent, hogy az Úr Egyiptomból kiszabadította a népet, de késõbb azokat, akik nem hittek, elpusztította.

6. Az angyalokat is, akik nem becsülték meg méltóságukat, elhagyták lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, sötétségben tartja.

7. Ugyanígy Szodoma és Gomorra, valamint a szomszédos városok, amelyek hozzájuk hasonlóan kicsapongó életet éltek, és természetellenes gyönyöröket hajhásztak, intõ példák a számunkra: az örök tûz lett a büntetésük.

8. Ennek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy megfertõzik a testet, megvetik az (isteni) fölséget, káromolják az (égi) hatalmasságokat,

9. jóllehet még Mihály fõangyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor Mózes holtteste miatt heves vitába szállt a sátánnal, csak ennyit mondott: "Büntessen meg az Úr!"

10. Ezek pedig káromolják azt, amit nem ismernek; azok meg, amiket mint az oktalan állatok, ösztönösen ismernek, romlásukra válnak.

11. Jaj nekik, mert Káin útján járnak, haszonlesésbõl Bileám tévedésébe esnek, és mint Korach, halálukat lelik a lázadásban.

12. Ezek szennyfoltok szeretetlakomáitokon, akik nem szégyellnek veletek enni, és csak hizlalják magukat; széltõl ûzött, esõtlen felhõk; kétszeresen kiszáradt, gyökerestül kitépett, késõ õszi, gyümölcstelen fák;

13. saját gyalázatukat tajtékzó, vad tengeri hullámok; bolygó csillagok, amelyekre az örök sötétség homálya vár.

14. Ezekrõl jövendölt Hénoch, Ádám után a hetedik pátriárka: "Nézzétek, közeleg az Úr szentjeinek tízezreivel,

15. hogy ítéletet tartson mindenek fölött, és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövetett, és minden káromló szóért, amit az istentelen bûnösök a szájukon csak kiejtettek."

16. Ezek, akik zúgolódnak, siránkoznak a sorsuk miatt; szenvedélyeiktõl vezettetve élnek, nagyképû szavakkal dobálóznak, és hajbókolnak az embereknek, csak hogy hasznot húzzanak.

17. Szeretteim, gondoljatok arra, amit Urunknak, Jézus Krisztusnak apostolai megjövendöltek.

18. Megmondták nektek, hogy az utolsó idõben lesznek majd, akik gúnyolódnak, akik istentelen szenvedélyeiktõl vezettetve élnek.

19. Ezek azok, akik szakadást okoznak, akik érzékiek, akikben nem él a Lélek.

20. De ti szeretteim, ti szent hitetek alapján épüljetek fel; imádkozzatok a Szentlélekben,

21. tartsatok ki az Isten szeretetében, és várjatok Urunknak, Jézus Krisztusnak örök életet szerzõ irgalmára.

22. Némelyeket utasítsatok rendre, mert még bukdácsolnak;

23. másokat mentsetek meg, kiragadva õket a tûzbõl; a többieket pedig rettegve szánjátok, s még a testük megfertõzte ruhát is gyûlöljétek.

24. Annak, akinek hatalma van, hogy megóvjon benneteket a bûntõl, bûntelen és örömtõl ujjongó lélekkel odaállítson dicsõségének színe elé,

25. a mi egyedül üdvözítõ Istenünknek legyen Urunkban, Jézus Krisztusban dicsõség, magasztalás, erõ és hatalom minden idõ elõtt, most és mindörökké! Amen.


“Caminhe sempre e somente no bem e dê, cada dia, um passo à frente na linha vertical, de baixo para cima.” São Padre Pio de Pietrelcina