1. Pál, Krisztus Jézus szolgája, meghívott apostol, akit az Isten kiválasztott evangéliumának hirdetésére,

2. amelyet prófétái által a szent iratokban elõre megígért,

3. Fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Õ test szerint Dávid nemzetségébõl született,

4. a szentség lelke szerint azonban a halálból való feltámadásával az Isten hatalmas Fiának bizonyult.

5. Általa nyertük a kegyelmet és az apostoli küldetést, hogy neve dicsõségére munkálkodjunk a hitért minden nép között.

6. Ezeknek ti is közéjük tartoztok, Jézus Krisztus meghívottai.

7. Üdvözlöm Rómában mindazokat, akiket az Isten szeret, és a szentségre meghívott. Kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az Istentõl és Urunktól, Jézus Krisztustól!

8. Elõször is hálát adok Istenemnek mindnyájatokért Jézus Krisztus által, hitetekrõl ugyanis az egész világon dicsérettel szólnak.

9. Tanúm az Isten, akinek Fia evangéliumát hirdetve szívvel-lélekkel szolgálok, hogy imáimban mindig megemlékezem rólatok,

10. és szüntelenül azért könyörgök, hogy egyszer Isten segítségével eljuthassak már hozzátok,

11. hiszen nagyon szeretnélek látni benneteket, hogy megerõsödésetekre némi lelki ajándékot juttassak nektek,

12. más szóval, hogy a hitben, amely éppúgy a tiétek is, mint az enyém, kölcsönösen megvigasztaljuk egymást.

13. Tudtotokra adom, testvérek, hogy már többször szándékoztam hozzátok menni, de mindig akadályba ütközött. Szerettem volna közöttetek is elérni némi eredményt, mint a többi pogány nép között.

14. Adósa vagyok görögnek és barbárnak, tudósnak és tudatlannak.

15. Ezért amennyire tõlem függ, készen vagyok rá, hogy nektek, rómaiaknak is hirdessem az evangéliumot.

16. Nem szégyellem ugyanis az evangéliumot, hiszen Isten üdvösséget hozó ereje minden hívõnek: elõször is a zsidónak, azután a görögnek.

17. Isten igazsága nyilvánul meg benne, amelyet a hívõ a hittel nyer el, ahogy írva van: "Az igaz a hitbõl él."

18. Isten haragja eléri az égbõl az embereknek minden istentelenségét és gonoszságát, akik az igazságot elnyomják igazságtalansággal.

19. Ami ugyanis megtudható az Istenrõl, az világos elõttük, maga Isten tette számukra nyilvánvalóvá.

20. Mert ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, arra a világ teremtése óta mûveibõl következtethetünk. Nincs hát mentségük,

21. mert fölismerték az Istent, mégsem dicsõítették Istenként, s nem adtak neki hálát, hanem belevesztek okoskodásaikba és érteni nem akaró szívük elhomályosult.

22. Kérkedtek bölcsességükkel és oktalanná váltak.

23. A halhatatlan Isten fölségét fölcserélték a halandó ember, a madarak, a négylábúak és a csúszómászók képmásával.

24. Ezért Isten szívük vágya szerint kiszolgáltatta õket a tisztátalanságnak, hadd gyalázzák meg saját testüket.

25. Isten igazságát hamissággal cserélték fel, s inkább a teremtmény elõtt hódoltak, mint a Teremtõ elõtt, aki mindörökké áldott. Amen.

26. Ezért szolgáltatta ki õket Isten a saját gyalázatos szenvedélyeiknek. Asszonyaik a természetes szokást természetellenessel váltották fel.

27. A férfiak hasonlóképpen abbahagyták az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, vagyis férfi férfival ûzött ocsmányságot. De meg is kapták tévelygésük megszolgált bérét.

28. Nem méltatták az Istent arra, hogy megismerjék, az Isten is romlott eszükre hagyta hát õket, hogy alávaló tetteket vigyenek végbe.

29. Tele is vannak mindenféle gonoszsággal, hitványsággal, kapzsisággal, ravaszsággal, tele irigységgel, gyilkossággal, vetélkedéssel, ármánykodással, rosszindulattal.

30. Megszólók, rágalmazók, istengyûlölõk, gyalázkodók, fennhéjázók, kérkedõk, agyafúrtak, szüleik iránt engedetlenek,

31. értetlenek, hitszegõk, lelketlenek, könyörtelenek.

32. Bár fölismerték Isten rendelkezését, hogy aki effélét mûvel, méltó a halálra, mégis ilyeneket tesznek, sõt a tetteseknek még helyeselnek is.


“As almas! As almas! Se alguém soubesse o preço que custam”. São Padre Pio de Pietrelcina