1. Pál, és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái a Filippiben élõ összes szentnek Krisztus Jézusban, az elöljárókkal és a diakónusokkal együtt.

2. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentõl és Urunktól, Jézus Krisztustól!

3. Valahányszor rátok gondolok, hálát adok Istenemnek,

4. és mindig, minden imádságomban örömmel emlékezem meg rólatok mindnyájatokról,

5. mert az elsõ naptól mindmáig részt vállaltatok (Krisztus) evangéliumának hirdetésében.

6. Bízom is benne, hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi.

7. Méltányos is, hogy így gondolkodjam rólatok, mindnyájatokról, mert szívembe zártalak titeket, hiszen ti osztoztok kegyelmemben, akár bilincsekben vagyok, akár az evangéliumot védelmezem és bizonyítom.

8. Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében.

9. Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

10. hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek lesztek Krisztus napjára,

11. s bõvelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus Krisztus szerzett, Isten dicsõségére és tiszteletére.

12. Beszámolok róla, testvérek, hogy helyzetem inkább javára vált az evangéliumnak.

13. Az egész praetoriumban és a többiek körében is köztudomású lett, hogy bilincseimet Krisztusért viselem.

14. Azok közül, akik az Úrban testvéreim, sokan fölbuzdulnak bilincseimen, és egyre bátrabban terjesztik az Isten szavát.

15. Némelyek ugyan féltékenységbõl és vetélkedésbõl, mások azonban jó szándékkal hirdetik Krisztust.

16. Ezek szeretetbõl, mert tudják, hogy küldetésem az evangélium védelmére szól,

17. amazok viszont vetélkedésbõl, és nem tiszta szándékkal hirdetik Krisztust, abban a hiszemben, hogy bilincseimben keserûséget okoznak nekem.

18. De mit számít ez? Csak Krisztust hirdessék bármi módon, akár érdekbõl, akár tiszta szándékkal, örülök és a jövõben is örülni fogok neki.

19. Tudom ugyanis, hogy ez - hála imádságtoknak és Jézus Krisztus Lelke segítségének - üdvösségemre válik.

20. Bizakodom és reménykedem, hogy semmiben sem vallok szégyent, sõt nyíltan megmondom, hogy Krisztus, mint mindig, most is megdicsõül testemben, akkor is, ha élek, akkor is, ha meghalok.

21. Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség.

22. Ha meg tovább kell élnem, az gyümölcsözõ munkát jelent. Nem tudom tehát, mit válasszak.

23. Mind a kettõ vonz: Szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek, mert ez mindennél jobb volna.

24. De hogy értetek életben maradjak, arra nagyobb szükség van.

25. Ebben a meggyõzõdésben biztosra veszem, hogy megmaradok, sõt elõhaladásotokra és hitbõl fakadó örömötökre maradok meg, mindnyájatok javára.

26. Így még több okotok lesz arra, hogy dicsõségtek Krisztusban növekedjék a javamra, ha újra elmegyek hozzátok.

27. Éljetek hát Krisztus evangéliumához méltóan. Így akár elmegyek és látlak titeket, akár távol maradok, azt hallhatom rólatok, hogy egy szívvel, egy lélekkel munkálkodtok az evangéliumi hitért, s az ellenfelektõl egyáltalán nem ijedtek meg.

28. Ez lesz számukra a kárhozatnak, számotokra meg az üdvösségnek Istentõl adott bizonyítéka.

29. Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte.

30. Hiszen ugyanazt a harcot kell megvívnotok, amit nálam láttatok, és amirõl most hallotok.


“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina