1. Ezek Izrael fiainak nevei, akik családjukkal együtt lekísérték Jákobot Egyiptomba:

2. Ruben, Simeon, Lévi és Júda,

3. Isszachár, Zebulun és Benjamin,

4. Dán és Naftali, Gád és Áser.

5. Jákob leszármazottai összesen hetvenen voltak. József már Egyiptomban tartózkodott.

6. Azután meghalt József és minden testvére, és ez az egész nemzedék.

7. De Izrael fiai termékenyek voltak, elszaporodtak, annyira megsokasodtak és megerõsödtek, hogy betöltötték az országot.

8. Egyiptomban új király jutott hatalomra, aki nem ismerte Józsefet.

9. Ezt mondta alattvalóinak: "Látjátok, hogy Izrael fiainak népe megsokasodott és megerõsödött, s már veszélyt jelent számunkra.

10. Járjunk el vele szemben okosan, hogy megakadályozzuk szaporodását. Különben háború esetén ellenségeink számát fogja növelni. Harcolni fog ellenünk, s utána elhagyja az országot."

11. Ezért munkafelügyelõket rendeltek Izrael fölé, hogy megkeserítsék az életét olyan munkával, amelyre kényszerítették õket. Így építették a fáraónak a raktárvárosokat, Pitomot és Ramszeszt.

12. De minél jobban elnyomták õket, annál jobban növekedett számuk és szétterjedtek, ezért félelem fogta el õket Izrael fiai elõtt.

13. Az egyiptomiak tehát munkára kényszerítették Izrael fiait,

14. és életüket durva kényszermunkával tették elviselhetetlenné: agyagfeldolgozással, téglavetéssel, különféle kényszermunkával.

15. Egyiptom királya ezt a parancsot adta a héberek bábáinak, akik közül az egyiket Sifrának, a másikat Puának hívták:

16. "Amikor a héber asszonyok mellett segédkeztek, figyeljetek jól a két nemre: ha fiú, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben."

17. A bábák azonban félték az Istent. Nem engedelmeskedtek az egyiptomi király parancsának és életben hagyták a fiúkat.

18. Ezért Egyiptom királya felelõsségre vonta õket: "Miért jártatok így el, és miért kíméltétek meg a fiúkat? "

19. Ezt felelték a fáraónak: "A héberek asszonyai nem hasonlítanak az egyiptomiakhoz, azok életerõsek, mielõtt a bába megérkezik, már megszülnek."

20. Isten ezért megáldotta a bábákat. A nép pedig nagyon elszaporodott és megerõsödött.

21. Isten a bábák jámborsága révén biztosított utódokat neki.

22. Akkor a fáraó ezt a parancsot adta minden alattvalójának: "Minden fiút, aki a hébereknél születik, vessetek a folyóba, de a lányokat hagyjátok mind életben."


“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina