1. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint

2. Timóteusnak, szeretett fiának. Kegyelem, irgalom és békesség Istentõl, az Atyától és Urunktól, Krisztus Jézustól!

3. Hálát adok Istennek, akinek õseimtõl fogva tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor imádságomban éjjel-nappal mindig megemlékezem rólad.

4. Ha ilyenkor eszembe jutnak könnyeid, szeretnélek látni, hogy öröm töltsön el.

5. Mert jól emlékszem õszinte hitedre; ez elõbb nagyanyádban, Loiszban, majd anyádban, Eunikében élt, és most - biztosan tudom - téged is eltölt.

6. Ezért figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán van benned.

7. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erõ, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.

8. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten erejében,

9. aki megváltott és a szent hivatásra meghívott minket, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelmébõl, amelyet Krisztus Jézusban örök idõk óta nekünk ajándékozott,

10. s amely most nyilvánvaló is lett Üdvözítõnk, Krisztus Jézus megjelenésével. Õ legyõzte a halált, s felragyogtatta elõttünk az életet és a halhatatlanságot, az evangéliummal,

11. amelynek hirdetõje, apostola és tanítója lettem.

12. Ezért szenvedem ezt is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne: elég hatalmas ahhoz, hogy rábízott kincsemet megõrizze addig a napig.

13. Eszményed az a tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és szeretetében tõlem hallottál.

14. Õrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.

15. Tudod, hogy az ázsiaiak mind cserbenhagytak, köztük Figellusz és Hermogenész is.

16. Oneziforusz családja iránt legyen az Úr irgalmas, mert sokszor vendégül látott, és nem szégyellte bilincseimet,

17. sõt Rómába érve szorgalmasan keresett, és meg is talált.

18. Adja meg neki az Úr, hogy azon a napon irgalomra találjon az Istennél. Hogy Efezusban mennyi szolgálatot tett nekem, te tudod legjobban.


“Não abandone sua alma à tentação, diz o Espírito Santo, já que a alegria do coração é a vida da alma e uma fonte inexaurível de santidade.” São Padre Pio de Pietrelcina