1. ihsouV de pneumatoV agiou plhrhV upestreyen apo tou iordanou kai hgeto en tw pneumati eiV thn erhmon

2. hmeraV tessarakonta peirazomenoV upo tou diabolou kai ouk efagen ouden en taiV hmeraiV ekeinaiV kai suntelesqeiswn autwn usteron epeinasen

3. kai eipen autw o diaboloV ei uioV ei tou qeou eipe tw liqw toutw ina genhtai artoV

4. kai apekriqh ihsouV proV auton legwn gegraptai oti ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpoV all epi panti rhmati qeou

5. kai anagagwn auton o diaboloV eiV oroV uyhlon edeixen autw pasaV taV basileiaV thV oikoumenhV en stigmh cronou

6. kai eipen autw o diaboloV soi dwsw thn exousian tauthn apasan kai thn doxan autwn oti emoi paradedotai kai w ean qelw didwmi authn

7. su oun ean proskunhshV enwpion mou estai sou panta

8. kai apokriqeiV autw eipen o ihsouV upage opisw mou satana gegraptai gar proskunhseiV kurion ton qeon sou kai autw monw latreuseiV

9. kai hgagen auton eiV ierousalhm kai esthsen auton epi to pterugion tou ierou kai eipen autw ei o uioV ei tou qeou bale seauton enteuqen katw

10. gegraptai gar oti toiV aggeloiV autou enteleitai peri sou tou diafulaxai se

11. kai oti epi ceirwn arousin se mhpote proskoyhV proV liqon ton poda sou

12. kai apokriqeiV eipen autw o ihsouV oti eirhtai ouk ekpeiraseiV kurion ton qeon sou

13. kai suntelesaV panta peirasmon o diaboloV apesth ap autou acri kairou

14. kai upestreyen o ihsouV en th dunamei tou pneumatoV eiV thn galilaian kai fhmh exhlqen kaq olhV thV pericwrou peri autou

15. kai autoV edidasken en taiV sunagwgaiV autwn doxazomenoV upo pantwn

16. kai hlqen eiV thn nazaret ou hn teqrammenoV kai eishlqen kata to eiwqoV autw en th hmera twn sabbatwn eiV thn sunagwghn kai anesth anagnwnai

17. kai epedoqh autw biblion hsaiou tou profhtou kai anaptuxaV to biblion euren ton topon ou hn gegrammenon

18. pneuma kuriou ep eme ou eneken ecrisen me euaggelizesqai ptwcoiV apestalken me iasasqai touV suntetrimmenouV thn kardian khruxai aicmalwtoiV afesin kai tufloiV anableyin aposteilai teqrausmenouV en afesei

19. khruxai eniauton kuriou dekton

20. kai ptuxaV to biblion apodouV tw uphreth ekaqisen kai pantwn en th sunagwgh oi ofqalmoi hsan atenizonteV autw

21. hrxato de legein proV autouV oti shmeron peplhrwtai h grafh auth en toiV wsin umwn

22. kai panteV emarturoun autw kai eqaumazon epi toiV logoiV thV caritoV toiV ekporeuomenoiV ek tou stomatoV autou kai elegon ouc outoV estin o uioV iwshf

23. kai eipen proV autouV pantwV ereite moi thn parabolhn tauthn iatre qerapeuson seauton osa hkousamen genomena en th kapernaoum poihson kai wde en th patridi sou

24. eipen de amhn legw umin oti oudeiV profhthV dektoV estin en th patridi autou

25. ep alhqeiaV de legw umin pollai chrai hsan en taiV hmeraiV hliou en tw israhl ote ekleisqh o ouranoV epi eth tria kai mhnaV ex wV egeneto limoV megaV epi pasan thn ghn

26. kai proV oudemian autwn epemfqh hliaV ei mh eiV sarepta thV sidwnoV proV gunaika chran

27. kai polloi leproi hsan epi elissaiou tou profhtou en tw israhl kai oudeiV autwn ekaqarisqh ei mh neeman o suroV

28. kai eplhsqhsan panteV qumou en th sunagwgh akouonteV tauta

29. kai anastanteV exebalon auton exw thV polewV kai hgagon auton ewV thV ofruoV tou orouV ef ou h poliV autwn wkodomhto eiV to katakrhmnisai auton

30. autoV de dielqwn dia mesou autwn eporeueto

31. kai kathlqen eiV kapernaoum polin thV galilaiaV kai hn didaskwn autouV en toiV sabbasin

32. kai exeplhssonto epi th didach autou oti en exousia hn o logoV autou

33. kai en th sunagwgh hn anqrwpoV ecwn pneuma daimoniou akaqartou kai anekraxen fwnh megalh

34. legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqeV apolesai hmaV oida se tiV ei o agioV tou qeou

35. kai epetimhsen autw o ihsouV legwn fimwqhti kai exelqe ex autou kai riyan auton to daimonion eiV to meson exhlqen ap autou mhden blayan auton

36. kai egeneto qamboV epi pantaV kai sunelaloun proV allhlouV legonteV tiV o logoV outoV oti en exousia kai dunamei epitassei toiV akaqartoiV pneumasin kai exercontai

37. kai exeporeueto hcoV peri autou eiV panta topon thV pericwrou

38. anastaV de ek thV sunagwghV eishlqen eiV thn oikian simwnoV h penqera de tou simwnoV hn sunecomenh puretw megalw kai hrwthsan auton peri authV

39. kai epistaV epanw authV epetimhsen tw puretw kai afhken authn paracrhma de anastasa dihkonei autoiV

40. dunontoV de tou hliou panteV osoi eicon asqenountaV nosoiV poikilaiV hgagon autouV proV auton o de eni ekastw autwn taV ceiraV epiqeiV eqerapeusen autouV

41. exhrceto de kai daimonia apo pollwn krazonta kai legonta oti su ei o cristoV o uioV tou qeou kai epitimwn ouk eia auta lalein oti hdeisan ton criston auton einai

42. genomenhV de hmeraV exelqwn eporeuqh eiV erhmon topon kai oi ocloi ezhtoun auton kai hlqon ewV autou kai kateicon auton tou mh poreuesqai ap autwn

43. o de eipen proV autouV oti kai taiV eteraiV polesin euaggelisasqai me dei thn basileian tou qeou oti eiV touto apestalmai

44. kai hn khrusswn en taiV sunagwgaiV thV galilaiaV

“As almas não são oferecidas como dom; compram-se. Vós ignorais quanto custaram a Jesus. É sempre com a mesma moeda que é preciso pagá-las”. São Padre Pio de Pietrelcina