1. wV oun egnw o kurioV oti hkousan oi farisaioi oti ihsouV pleionaV maqhtaV poiei kai baptizei h iwannhV

2. kaitoige ihsouV autoV ouk ebaptizen all oi maqhtai autou

3. afhken thn ioudaian kai aphlqen palin eiV thn galilaian

4. edei de auton diercesqai dia thV samareiaV

5. ercetai oun eiV polin thV samareiaV legomenhn sucar plhsion tou cwriou o edwken iakwb iwshf tw uiw autou

6. hn de ekei phgh tou iakwb o oun ihsouV kekopiakwV ek thV odoiporiaV ekaqezeto outwV epi th phgh wra hn wsei ekth

7. ercetai gunh ek thV samareiaV antlhsai udwr legei auth o ihsouV doV moi piein

8. oi gar maqhtai autou apelhluqeisan eiV thn polin ina trofaV agoraswsin

9. legei oun autw h gunh h samareitiV pwV su ioudaioV wn par emou piein aiteiV oushV gunaikoV samareitidoV ou gar sugcrwntai ioudaioi samareitaiV

10. apekriqh ihsouV kai eipen auth ei hdeiV thn dwrean tou qeou kai tiV estin o legwn soi doV moi piein su an hthsaV auton kai edwken an soi udwr zwn

11. legei autw h gunh kurie oute antlhma eceiV kai to frear estin baqu poqen oun eceiV to udwr to zwn

12. mh su meizwn ei tou patroV hmwn iakwb oV edwken hmin to frear kai autoV ex autou epien kai oi uioi autou kai ta qremmata autou

13. apekriqh o ihsouV kai eipen auth paV o pinwn ek tou udatoV toutou diyhsei palin

14. oV d an pih ek tou udatoV ou egw dwsw autw ou mh diyhsh eiV ton aiwna alla to udwr o dwsw autw genhsetai en autw phgh udatoV allomenou eiV zwhn aiwnion

15. legei proV auton h gunh kurie doV moi touto to udwr ina mh diyw mhde ercwmai enqade antlein

16. legei auth o ihsouV upage fwnhson ton andra sou kai elqe enqade

17. apekriqh h gunh kai eipen ouk ecw andra legei auth o ihsouV kalwV eipaV oti andra ouk ecw

18. pente gar andraV esceV kai nun on eceiV ouk estin sou anhr touto alhqeV eirhkaV

19. legei autw h gunh kurie qewrw oti profhthV ei su

20. oi patereV hmwn en toutw tw orei prosekunhsan kai umeiV legete oti en ierosolumoiV estin o topoV opou dei proskunein

21. legei auth o ihsouV gunai pisteuson moi oti ercetai wra ote oute en tw orei toutw oute en ierosolumoiV proskunhsete tw patri

22. umeiV proskuneite o ouk oidate hmeiV proskunoumen o oidamen oti h swthria ek twn ioudaiwn estin

23. all ercetai wra kai nun estin ote oi alhqinoi proskunhtai proskunhsousin tw patri en pneumati kai alhqeia kai gar o pathr toioutouV zhtei touV proskunountaV auton

24. pneuma o qeoV kai touV proskunountaV auton en pneumati kai alhqeia dei proskunein

25. legei autw h gunh oida oti messiaV ercetai o legomenoV cristoV otan elqh ekeinoV anaggelei hmin panta

26. legei auth o ihsouV egw eimi o lalwn soi

27. kai epi toutw hlqon oi maqhtai autou kai eqaumasan oti meta gunaikoV elalei oudeiV mentoi eipen ti zhteiV h ti laleiV met authV

28. afhken oun thn udrian authV h gunh kai aphlqen eiV thn polin kai legei toiV anqrwpoiV

29. deute idete anqrwpon oV eipen moi panta osa epoihsa mhti outoV estin o cristoV

30. exhlqon oun ek thV polewV kai hrconto proV auton

31. en de tw metaxu hrwtwn auton oi maqhtai legonteV rabbi fage

32. o de eipen autoiV egw brwsin ecw fagein hn umeiV ouk oidate

33. elegon oun oi maqhtai proV allhlouV mh tiV hnegken autw fagein

34. legei autoiV o ihsouV emon brwma estin ina poiw to qelhma tou pemyantoV me kai teleiwsw autou to ergon

35. ouc umeiV legete oti eti tetramhnon estin kai o qerismoV ercetai idou legw umin eparate touV ofqalmouV umwn kai qeasasqe taV cwraV oti leukai eisin proV qerismon hdh

36. kai o qerizwn misqon lambanei kai sunagei karpon eiV zwhn aiwnion ina kai o speirwn omou cairh kai o qerizwn

37. en gar toutw o logoV estin o alhqinoV oti alloV estin o speirwn kai alloV o qerizwn

38. egw apesteila umaV qerizein o ouc umeiV kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeiV eiV ton kopon autwn eiselhluqate

39. ek de thV polewV ekeinhV polloi episteusan eiV auton twn samareitwn dia ton logon thV gunaikoV marturoushV oti eipen moi panta osa epoihsa

40. wV oun hlqon proV auton oi samareitai hrwtwn auton meinai par autoiV kai emeinen ekei duo hmeraV

41. kai pollw pleiouV episteusan dia ton logon autou

42. th te gunaiki elegon oti ouketi dia thn shn lalian pisteuomen autoi gar akhkoamen kai oidamen oti outoV estin alhqwV o swthr tou kosmou o cristoV

43. meta de taV duo hmeraV exhlqen ekeiqen kai aphlqen eiV thn galilaian

44. autoV gar o ihsouV emarturhsen oti profhthV en th idia patridi timhn ouk ecei

45. ote oun hlqen eiV thn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta ewrakoteV a epoihsen en ierosolumoiV en th eorth kai autoi gar hlqon eiV thn eorthn

46. hlqen oun o ihsouV palin eiV thn kana thV galilaiaV opou epoihsen to udwr oinon kai hn tiV basilikoV ou o uioV hsqenei en kapernaoum

47. outoV akousaV oti ihsouV hkei ek thV ioudaiaV eiV thn galilaian aphlqen proV auton kai hrwta auton ina katabh kai iashtai autou ton uion hmellen gar apoqnhskein

48. eipen oun o ihsouV proV auton ean mh shmeia kai terata idhte ou mh pisteushte

49. legei proV auton o basilikoV kurie katabhqi prin apoqanein to paidion mou

50. legei autw o ihsouV poreuou o uioV sou zh kai episteusen o anqrwpoV tw logw w eipen autw ihsouV kai eporeueto

51. hdh de autou katabainontoV oi douloi autou aphnthsan autw kai aphggeilan legonteV oti o paiV sou zh

52. epuqeto oun par autwn thn wran en h komyoteron escen kai eipon autw oti cqeV wran ebdomhn afhken auton o puretoV

53. egnw oun o pathr oti en ekeinh th wra en h eipen autw o ihsouV oti o uioV sou zh kai episteusen autoV kai h oikia autou olh

54. touto palin deuteron shmeion epoihsen o ihsouV elqwn ek thV ioudaiaV eiV thn galilaian

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.”(Pe Pio) São Padre Pio de Pietrelcina