1. toiV de asebesin mecri telouV anelehmwn qumoV epesth prohdei gar autwn kai ta mellonta

2. oti autoi epitreyanteV tou apienai kai meta spoudhV propemyanteV autouV diwxousin metamelhqenteV

3. eti gar en cersin econteV ta penqh kai prosoduromenoi tafoiV nekrwn eteron epespasanto logismon anoiaV kai ouV iketeuonteV exebalon toutouV wV fugadaV ediwkon

4. eilken gar autouV h axia epi touto to peraV anagkh kai twn sumbebhkotwn amnhstian enebalen ina thn leipousan taiV basanoiV prosanaplhrwswsin kolasin

5. kai o men laoV sou paradoxon odoiporian peirash ekeinoi de xenon eurwsi qanaton

6. olh gar h ktisiV en idiw genei palin anwqen dietupouto uphretousa taiV saiV epitagaiV ina oi soi paideV fulacqwsin ablabeiV

7. h thn parembolhn skiazousa nefelh ek de proufestwtoV udatoV xhraV anadusiV ghV eqewrhqh ex eruqraV qalasshV odoV anempodistoV kai clohforon pedion ek kludwnoV biaiou

8. di' ou paneqnei dihlqon oi th sh skepazomenoi ceiri qewrhsanteV qaumasta terata

9. wV gar ippoi enemhqhsan kai wV amnoi dieskirthsan ainounteV se kurie ton rusamenon autouV

10. ememnhnto gar eti twn en th paroikia autwn pwV anti men genesewV zwwn exhgagen h gh sknipa anti de enudrwn exhreuxato o potamoV plhqoV batracwn

11. ef' usterw de eidon kai genesin nean ornewn ote epiqumia proacqenteV hthsanto edesmata trufhV

12. eiV gar paramuqian ek qalasshV anebh autoiV ortugomhtra

13. kai ai timwriai toiV amartwloiV ephlqon ouk aneu twn progegonotwn tekmhriwn th bia twn keraunwn dikaiwV gar epascon taiV idiaiV autwn ponhriaiV kai gar calepwteran misoxenian epethdeusan

14. oi men gar touV agnoountaV ouk edeconto parontaV outoi de euergetaV xenouV edoulounto

15. kai ou monon all' h tiV episkoph estai autwn epei apecqwV prosedeconto touV allotriouV

16. oi de meta eortasmatwn eisdexamenoi touV hdh twn autwn meteschkotaV dikaiwn deinoiV ekakwsan ponoiV

17. eplhghsan de kai aorasia wsper ekeinoi epi taiV tou dikaiou quraiV ote acanei periblhqenteV skotei ekastoV twn eautou qurwn thn diodon ezhtei

18. di' eautwn gar ta stoiceia meqarmozomena wsper en yalthriw fqoggoi tou ruqmou to onoma diallassousin pantote menonta hcw oper estin eikasai ek thV twn gegonotwn oyewV akribwV

19. cersaia gar eiV enudra meteballeto kai nhkta metebainen epi ghV

20. pur iscuen en udati thV idiaV dunamewV kai udwr thV sbestikhV fusewV epelanqaneto

21. flogeV anapalin eufqartwn zwwn ouk emaranan sarkaV emperipatountwn oude thkton krustalloeideV euthkton genoV ambrosiaV trofhV

22. kata panta gar kurie emegalunaV ton laon sou kai edoxasaV kai ouc upereideV en panti kairw kai topw paristamenoV .

“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina