20. kai awd eishlqen proV auton kai autoV ekaqhto en tw uperww tw qerinw autou monwtatoV kai eipen awd logoV qeou moi proV se basileu kai exanesth apo tou qronou eglwm egguV autou

“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina