1. kai eluphqh iwnaV luphn megalhn kai sunecuqh

2. kai proseuxato proV kurion kai eipen w kurie ouc outoi oi logoi mou eti ontoV mou en th gh mou dia touto proefqasa tou fugein eiV qarsiV dioti egnwn oti su elehmwn kai oiktirmwn makroqumoV kai polueleoV kai metanown epi taiV kakiaiV

3. kai nun despota kurie labe thn yuchn mou ap' emou oti kalon to apoqanein me h zhn me

4. kai eipen kurioV proV iwnan ei sfodra leluphsai su

5. kai exhlqen iwnaV ek thV polewV kai ekaqisen apenanti thV polewV kai epoihsen eautw ekei skhnhn kai ekaqhto upokatw authV en skia ewV ou apidh ti estai th polei

6. kai prosetaxen kurioV o qeoV kolokunqh kai anebh uper kefalhV tou iwna tou einai skian uperanw thV kefalhV autou tou skiazein autw apo twn kakwn autou kai ecarh iwnaV epi th kolokunqh caran megalhn

7. kai prosetaxen o qeoV skwlhki ewqinh th epaurion kai epataxen thn kolokunqan kai apexhranqh

8. kai egeneto ama tw anateilai ton hlion kai prosetaxen o qeoV pneumati kauswnoV sugkaionti kai epataxen o hlioV epi thn kefalhn iwna kai wligoyuchsen kai apelegeto thn yuchn autou kai eipen kalon moi apoqanein me h zhn

9. kai eipen o qeoV proV iwnan ei sfodra leluphsai su epi th kolokunqh kai eipen sfodra leluphmai egw ewV qanatou

10. kai eipen kurioV su efeisw uper thV kolokunqhV uper hV ouk ekakopaqhsaV ep' authn kai ouk exeqreyaV authn h egenhqh upo nukta kai upo nukta apwleto

11. egw de ou feisomai uper nineuh thV polewV thV megalhV en h katoikousin pleiouV h dwdeka muriadeV anqrwpwn oitineV ouk egnwsan dexian autwn h aristeran autwn kai kthnh polla .

“O mal não se vence com o mal, mas com o bem, que tem em si uma força sobrenatural.” São Padre Pio de Pietrelcina