10. ou su periefraxaV ta exw autou kai ta esw thV oikiaV autou kai ta exw pantwn twn ontwn autw kuklw ta erga twn ceirwn autou euloghsaV kai ta kthnh autou polla epoihsaV epi thV ghV

“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina