6. kai eipen dauid proV abessa nun kakopoihsei hmaV sabee uioV bocori uper abessalwm kai nun su labe meta seautou touV paidaV tou kuriou sou kai katadiwxon opisw autou mhpote eautw eurh poleiV ocuraV kai skiasei touV ofqalmouV hmwn

“Jesus e a sua alma devem cultivar a vinha de comum acordo.” São Padre Pio de Pietrelcina