1. o de nikanwr metalabwn touV peri ton ioudan ontaV en toiV kata samareian topoiV ebouleusato th thV katapausewV hmera meta pashV asfaleiaV autoiV epibalein

2. twn de kata anagkhn sunepomenwn autw ioudaiwn legontwn mhdamwV outwV agriwV kai barbarwV apoleshV doxan de apomerison th protetimhmenh upo tou panta eforwntoV meq' agiothtoV hmera

3. o de trisalithrioV ephrwthsen ei estin en ouranw dunasthV o prostetacwV agein thn twn sabbatwn hmeran

4. twn d' apofhnamenwn estin o kurioV zwn autoV en ouranw dunasthV o keleusaV askein thn ebdomada

5. o de eteroV kagw fhsin dunasthV epi thV ghV o prostasswn airein opla kai taV basilikaV creiaV epitelein omwV ou katescen epitelesai to scetlion autou boulhma

6. kai o men nikanwr meta pashV alazoneiaV uyaucenwn diegnwkei koinon twn peri ton ioudan susthsasqai tropaion

7. o de makkabaioV hn adialeiptwV pepoiqwV meta pashV elpidoV antilhmyewV teuxasqai para tou kuriou

8. kai parekalei touV sun autw mh deilian thn twn eqnwn efodon econtaV de kata noun ta progegonota autoiV ap' ouranou bohqhmata kai ta nun prosdokan thn para tou pantokratoroV esomenhn autoiV nikhn

9. kai paramuqoumenoV autouV ek tou nomou kai twn profhtwn prosupomnhsaV de autouV kai touV agwnaV ouV hsan ektetelekoteV proqumoterouV autouV katesthsen

10. kai toiV qumoiV diegeiraV autouV parhggeilen ama parepideiknuV thn twn eqnwn aqesian kai thn twn orkwn parabasin

11. ekaston de autwn kaqoplisaV ou thn aspidwn kai logcwn asfaleian wV thn en toiV agaqoiV logoiV paraklhsin kai prosexhghsamenoV oneiron axiopiston upar ti pantaV hufranen

12. hn de h toutou qewria toiade onian ton genomenon arcierea andra kalon kai agaqon aidhmona men thn apanthsin praon de ton tropon kai lalian proiemenon prepontwV kai ek paidoV ekmemelethkota panta ta thV arethV oikeia touton taV ceiraV proteinanta kateucesqai tw panti twn ioudaiwn susthmati

13. eiq' outwV epifanhnai andra polia kai doxh diaferonta qaumasthn de tina kai megaloprepestathn einai thn peri auton uperochn

14. apokriqenta de ton onian eipein o filadelfoV outoV estin o polla proseucomenoV peri tou laou kai thV agiaV polewV ieremiaV o tou qeou profhthV

15. proteinanta de ieremian thn dexian paradounai tw iouda romfaian crushn didonta de prosfwnhsai tade

16. labe thn agian romfaian dwron para tou qeou di' hV qrauseiV touV upenantiouV

17. paraklhqenteV de toiV ioudou logoiV panu kaloiV kai dunamenoiV ep' arethn parormhsai kai yucaV newn epandrwsai diegnwsan mh strateuesqai gennaiwV de emferesqai kai meta pashV euandriaV emplakenteV krinai ta pragmata dia to kai thn polin kai ta agia kai to ieron kinduneuein

18. hn gar o peri gunaikwn kai teknwn eti de adelfwn kai suggenwn en httoni merei keimenoV autoiV megistoV de kai prwtoV o peri tou kaqhgiasmenou naou foboV

19. hn de kai toiV en th polei kateilhmmenoiV ou parergoV agwnia tarassomenoiV thV en upaiqrw prosbolhV

20. kai pantwn hdh prosdokwntwn thn esomenhn krisin kai hdh prosmeixantwn twn polemiwn kai thV stratiaV ektageishV kai twn qhriwn epi meroV eukairon apokatastaqentwn thV te ippou kata keraV tetagmenhV

21. sunidwn o makkabaioV thn twn plhqwn parousian kai twn oplwn thn poikilhn paraskeuhn thn te twn qhriwn agriothta anateinaV taV ceiraV eiV ton ouranon epekalesato ton teratopoion kurion ginwskwn oti ouk estin di' oplwn kaqwV de ean autw kriqh toiV axioiV peripoieitai thn nikhn

22. elegen de epikaloumenoV tonde ton tropon su despota apesteilaV ton aggelon sou epi ezekiou tou basilewV thV ioudaiaV kai aneilen ek thV parembolhV sennachrim eiV ekaton ogdohkonta pente ciliadaV

23. kai nun dunasta twn ouranwn aposteilon aggelon agaqon emprosqen hmwn eiV deoV kai tromon

24. megeqei bracionoV sou kataplageihsan oi meta blasfhmiaV paraginomenoi epi ton agion sou laon kai outoV men en toutoiV elhxen

25. oi de peri ton nikanora meta salpiggwn kai paianwn proshgon

26. oi de peri ton ioudan meta epiklhsewV kai eucwn sunemeixan toiV polemioiV

27. kai taiV men cersin agwnizomenoi taiV de kardiaiV proV ton qeon eucomenoi katestrwsan ouden htton muriadwn triwn kai pentakisciliwn th tou qeou megalwV eufranqenteV epifaneia

28. genomenoi de apo thV creiaV kai meta caraV analuonteV epegnwsan propeptwkota nikanora sun th panoplia

29. genomenhV de kraughV kai tarachV eulogoun ton dunasthn th patriw fwnh

30. kai prosetaxen o kaq' apan swmati kai yuch prwtagwnisthV uper twn politwn o thn thV hlikiaV eunoian eiV omoeqneiV diafulaxaV thn tou nikanoroV kefalhn apotemontaV kai thn ceira sun tw wmw ferein eiV ierosoluma

31. paragenomenoV de ekei kai sugkalesaV touV omoeqneiV kai touV iereiV pro tou qusiasthriou sthsaV metepemyato touV ek thV akraV

32. kai epideixamenoV thn tou miarou nikanoroV kefalhn kai thn ceira tou dusfhmou hn ekteinaV epi ton agion tou pantokratoroV oikon emegalauchsen

33. kai thn glwssan tou dussebouV nikanoroV ektemwn efh kata meroV dwsein toiV orneoiV ta d' epiceira thV anoiaV katenanti tou naou kremasai

34. oi de panteV eiV ton ouranon euloghsan ton epifanh kurion legonteV euloghtoV o diathrhsaV ton eautou topon amianton

35. exedhsen de thn tou nikanoroV protomhn ek thV akraV epidhlon pasin kai faneron thV tou kuriou bohqeiaV shmeion

36. edogmatisan de panteV meta koinou yhfismatoV mhdamwV easai aparashmanton thnde thn hmeran ecein de epishmon thn triskaidekathn tou dwdekatou mhnoV adar legetai th suriakh fwnh pro miaV hmeraV thV mardocaikhV hmeraV

37. twn oun kata nikanora cwrhsantwn outwV kai ap' ekeinwn twn kairwn krathqeishV thV polewV upo twn ebraiwn kai autoV autoqi ton logon katapausw

38. kai ei men kalwV euqiktwV th suntaxei touto kai autoV hqelon ei de eutelwV kai metriwV touto efikton hn moi

39. kaqaper gar oinon kata monaV pinein wsautwV de kai udwr palin polemion on de tropon oinoV udati sugkerasqeiV hduV kai epiterph thn carin apotelei outwV kai to thV kataskeuhV tou logou terpei taV akoaV twn entugcanontwn th suntaxei entauqa de estai h teleuth .

“Lembre-se de que você tem no Céu não somente um pai, mas também uma Mãe”. São Padre Pio de Pietrelcina